Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Baza: Internetowy System Aktów Prawnych

 

Nowe akty prawne

Ustawy

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455);
tekst jednolity

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz.615);

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620);

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 155, poz. 1036);

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617);

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616);

 

Rozporządzenia MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 24 października 2014 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu nauczycieli akademickich i pracowników naukowych;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz.1438);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 130, poz. 753);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. Nr , poz. 532)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 104, poz. 610);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 104, poz. 609);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy de minimis na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. Nr 81, poz. 445);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 217, poz. 1287);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu realizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 18, poz. 91);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 8, poz. 34);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 215, poz. 1411);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 0, poz. 834);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. Nr 179 poz. 1206);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie programu „Index Plus” (Dz. U. Nr 279, poz. 1639);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. Nr , poz. 877);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 191).

 

Inne przepisy

Decyzja Nr 425 Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej (Dz. U. MON, Nr 18, poz. 190);

Priorytetowe kierunki badań w resorcie obrony narodowej na lata 2013 - 2022

Decyzja Nr 299 Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2014 r., w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON, poz. 248);

Regulamin kwalifikowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW w ramach działalności statutowej (uchwała Senatu WSOWL nr 11/III/2011 z dnia 24 marca 2011 r.);

Regulamin finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (zarządzenie rektora-komendanta R. D. Nr 240/2010 z dnia 10.12.2010 r.).

 

Akty prawne obowiązujące przed 1 października 2010 r.

 

 

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 2. Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. nr 238 z dnia 04.11.2004 r., poz. 2390).
 3. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki – obowiązuje od 1 lipca 2007 r. (Dz. U. nr 115 z dnia 29.06.2007, poz. 795).
 4. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. nr 205 poz. 1489).
 6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. Nr 126, poz. 1044).
 7. Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutowąpdf button. (  Załącznik word ).
 8. Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów rozwojowych (Dz.U. nr 38 poz. 216).
 9. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. nr 221 poz. 1640).
 10. Rozporządzenie MNiSW z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na realizację projektów celowych (Dz.U. nr 201 poz. 1241).
 11. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych (Dz.U. Nr 21 poz. 126).
 12. Rozporządzenie MNiSW z dnia 5 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę (Dz.U. nr 170 poz. 1197 z dnia 19 września 2007 r.).
 13. Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych. (Dz.U. nr 201 poz. 1453 z dnia 30 października 2007 r.).
 14. Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność wspomagającą badania. (Dz.U. nr 194 poz. 1402 z dnia 23 pażdziernika 2007 r.).
 15. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (Dz.U. nr 62 poz. 421 z dnia 10 kwietnia 2007 r.).
 16. Decyzja Nr 199 Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej”.
 17. Decyzja Nr 55 Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.
 18. Decyzja nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad opracowania i realizacji centralnych planów rzeczowych.
 19. Decyzja nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu resortu obrony narodowej.
 20. Decyzja nr 424/MOMN Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej”.
 21. Decyzja nr 425/MOMN Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.
 22. Wytyczne Podsekretarza Stanu w Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie opracowania priorytetowych kierunków badań, resortowych wieloletnich i rocznych planów badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej.
 23. System kwalifikowania i rozliczania w WSOWL projektów badawczych finansowanych ze środków przeznaczonych na naukę (uchwała senatu nr 11/2006 z 29.09.2006). 

Back to top