Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 Pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania prowadzą badania w trzech obszarach nauki, przy czym główny nacisk badawczy położony jest na potrzeby instytucji rządowych i samorządowych oraz Sił Zbrojnych RP w kontekście umacniania systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Proporcjonalnie w najszerszym zakresie realizowane są badania w dyscyplinach naukowych z obszaru nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem takich dyscyplin jak: ekonomia, nauki o zarządzaniu, nauki o bezpieczeństwie i obronności, a także z wybranych zagadnień nauk o polityce, o poznaniu i komunikacji społecznej oraz pedagogiki.

Najważniejsze problemy badawcze eksplorowane przez pracowników Wydziału w obszarze nauk społecznych to między innymi:
•    Controlling strategiczny organizacji działających w Polsce;
•    Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych;
•    Ewaluacja projektów wieloetapowych jako element strategicznego zarządzania inwestycjami publicznymi o dalekim horyzoncie czasowym;
•    Kluczowe problemy kreowania wizerunku Sił Zbrojnych RP, szkolnictwa wojskowego oraz organizacji paramilitarnych;
•    Kooperacja, integracja i konkurencja jako miara skuteczności w zarządzaniu;
•    Planowanie i modelowanie bezpieczeństwa publicznego i cywilnego;
•    Wieloczynnikowe systemy zarządzania bezpieczeństwem, zwłaszcza militarnym, ekonomicznym i personalnym;
•    Informatyczne wsparcie procesu dowodzenia, kierowania i zarządzania;
•    Wykorzystanie systemów symulacyjnych w szkoleniu i kształceniu słuchaczy WSOWL;
•    Zarządzanie bezzałogowymi statkami latającymi (BSL);
•    Zarządzanie kryzysowe oraz procesy decyzyjne i ich wsparcie w zakresie sytuacji nad-zwyczajnych;
•  Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach, między innymi w wybuchu konfliktu zbrojnego, przedsięwzięciach logistycznych i technicznych;
•    Zmiany w organizacjach publicznych i ich otoczeniu.
W obszarze nauk technicznych kadra Wydziału Zarzadzania, a szczególnie Katedra Logistyki, realizuje badania z uwzględnieniem takich dyscyplin naukowych jak: automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, informatyka i transport. W ramach wymienionych dyscyplin naukowych pracownicy Wydziału podejmują między innymi następujące problemy badawcze:
•    Analiza i ocena ryzyka w przedsięwzięciach inżynieryjnych;
•    Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni;
•    Bezpieczeństwo i niezawodność w transporcie i systemach logistycznych;
•    Koszty cyklu życia systemów uzbrojenia;
•    Modelowanie numeryczne i matematyczne zjawisk i procesów;
•    Projektowanie i modelowanie procesów i systemów logistycznych i transportowych
z wykorzystaniem systemów informatycznych;
•    Systemy napraw uszkodzeń sprzętu bojowego;
•    Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa;
W powiązaniu z obszarami dyscyplin nauk społecznych i nauk technicznych kadra Wydziału Zarządzania prowadzi także badania w dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych takich jak historia i filozofia. W ramach tych dyscyplin naukowych pracownicy Wydziału podejmują między innymi takie problemy badawcze, jak:
•    Problemy etyki w finansach i w naukach ekonomicznych;
•    Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym.

Kadra Wydziału Zarządzana uczestniczy również w interdyscyplinarnych ogólnouczelnianych zespołach badawczych przy udziale pracowników naukowych instytucji krajowych i zagranicznych współpracujących z Uczelnią, a także w programach badawczych koordynowanych przez inne ośrodki akademickie.

 

 Prace naukowo-badawcze realizowane w ramach działalności statutowej na Wydziale Zarządzania

Back to top