Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego, systemu szkolnictwa wojskowego oraz Europejskiego Systemu Szkolnictwa Wyższego.

Kierując się dobrem społecznym, a w szczególności odpowiedzialnością wobec interesariuszy, Uczelnia wykazuje szczególną dbałość o utrzymanie i doskonalenie standardów jakości kształcenia na wszystkich jego poziomach. Realizuje politykę jakości kształcenia począwszy od formułowania misji i strategii, poprzez wybór obszaru kształcenia, dziedziny nauki, dyscypliny naukowej, projektowanie koncepcji kształcenia, formułowanie kierunkowych efektów kształcenia i efektów przedmiotowych, następnie poprzez projektowanie i realizację procesu kształcenia oraz walidację uzyskanych efektów.

 

Polityka jakości kształcenia zapewnia cywilnym absolwentom Uczelni uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz kompetencji społecznych niezbędnych w dobie globalizacji, zaś nowo promowanym oficerom zapewnia najwyższe kompetencje zawodowe niezbędne na pierwszym i kolejnych stanowiskach służbowych w strukturach obronności Państwa.

 

Uczelnia stosuje podejście projakościowe w każdym aspekcie procesu dydaktycznego, działalności naukowej i wychowawczej. Uczestniczy w tym cała społeczność akademicka poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, przestrzeganie standardów i procedur oraz stałe podnoszenie swoich kompetencji.


Celem tej polityki jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem jest zadowolenie interesariuszy zewnętrznych oraz korzyści dla społeczności akademickiej i dla społeczeństwa. Tworząc i doskonaląc procedury oceny jakości kształcenia we wszystkich podejmowanych w Uczelni działaniach, kształtujemy kulturę projakościową, gwarantującą stały rozwój Uczelni i osiągnięcie najwyższych standardów edukacyjnych istniejących w szkolnictwie wojskowym Unii Europejskiej i NATO.

Nadrzędnymi celami WSOWL wyrażonymi w polityce jakości są:

  1. efektywna realizacja zadań edukacyjnych i społecznych powierzonych przez resort obrony narodowej oraz określonych przez krajowy system szkolnictwa wyższego, a także wizji i misji Uczelni oraz jej celów strategicznych,
  2. osiągnięcie wysokiej pozycji w krajowym systemie szkolnictwa wyższego oraz na forum międzynarodowym w systemie wyższego szkolnictwa wojskowego państw NATO, poprzez programy współpracy międzysektorowej i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a sektorem obronnym i środowiskiem pracy,
  3.  stały rozwój kapitału ludzkiego poprzez systematyczne doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni, w tym poprzez szerszą partycypację w programach międzynarodowych, jak np. ERASMUS+,
  4. efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i ich modernizację, umożliwiające realizację procesów kształcenia na możliwie najwyższym poziomie,
  5. promowanie postaw etycznych i projakościowych, profesjonalizmu, innowacyjności oraz zaangażowania w podejmowanych działaniach,
  6. zapewnianie transparentności działań oraz ich rezultatów poprzez realizację kompleksowej polityki informacyjnej i promocyjnej.

Cele te są realizowane poprzez następujące zadania:

  1. włączenie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, w tym gestorów korpusów i grup osobowych Sił Zbrojnych RP, pracodawców oraz dowódców do procesu modyfikowania misji, celów strategicznych, kierunkowych i przedmiotowych efektów kształcenia oraz projektowania i realizacji procesu kształcenia,
  2. wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania systemem kształcenia i systemem informacyjnym Uczelni,
  3. wdrożenie standardów oceny osiągania założonych efektów kształcenia, na każdym etapie realizacji procesu kształcenia, i wykorzystanie tej oceny do doskonalenia projektowania programów kształcenia,
  4. wdrożenie standardów naboru kandydatów do Uczelni oraz monitorowania zadań realizowanych w obszarze kształcenia i badań naukowych,
  5. promowanie i wdrażanie najnowszych rozwiązań metodycznych, technologicznych i organizacyjnych w procesie kształcenia, w ślad za ewolucją obszarów i dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych rozwijanych w Uczelni,
  6. pozyskanie szerokiego wsparcia dla działań projakościowych w obszarze kształcenia w społeczności akademickiej i wśród interesariuszy wewnętrznych zewnętrznych,
  7. adaptacja rozwiązań informatycznych wspomagających proces oceny jakości kształcenia na wszystkich etapach jego projektowania i realizacji oraz we wszystkich elementach systemu kształcenia WSOWL,
  8. umożliwianie rozwoju i doskonalenia kompetencji zawodowych oraz mobilności nauczycieli akademickich poprzez promowanie rozwoju naukowego oraz system szkoleń i staży w innych uczelniach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego,
  9. monitorowanie aktywności i osiągnięć zawodowych absolwentów,
  10. stosowanie procedur oraz inicjowanie nowych rozwiązań podnoszących jakość realizowanych działań,
  11. dokonywanie cyklicznej oceny funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w swojej bieżącej działalności kieruje się polityką doskonalenia jakości w zakresie wyznaczonych celów i działań.


Struktura Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

uzjk

 


Skład osobowy Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

  1. dr hab. Teresa Grabińska – pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  2. ppłk mgr Krzysztof Galant – pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich
  3. dr Marek Andruszkiewicz – pełnomocnik Dziekana Wydziału Zarządzania ds. jakości kształcenia
  4. dr Agata Małecka – pełnomocnik Dziekana Nauk o Bezpieczeństwie ds. jakości kształcenia
  5. mgr Lutosław Sawzdargo – audytor
  6. ppłk dr Mikołaj Kugler – kierownik Studium Języków Obcych
  7. ppłk dr Dariusz Lenart – Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu
  8. por. mgr Gerard Widziewicz – Oddział Kształcenia
  9. mgr Anna Jakóbczyk – Oddział Kształcenia
  10. mgr Bożena Grabowska – dyrektor Biblioteki
  11. mgr Anna Zamiar-Ziółkowka – Biuro Karier i Programów Międzynarodowych
  12. ppłk mgr Jacek Szlęk – batalion szkolny
  13. ppłk mgr Mirosław Krzyżoszczak – batalion szkolny
  14. vacat – Samorząd Studentów
  15. vacat – Samorząd Studentów
  16. Klaudia Mulka – Samorząd Studentów

 Struktura Wydziałowego (Instytutowego) Zespołu ds. Jakości Kształcenia

wsjk

Back to top