Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, jest uczelnią akademicką o ugruntowanej pozycji w wojskowym i cywilnym systemie szkolnictwa wyższego.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

blok dydaktyczny

 

Zadania

Zasadniczym zadaniem Uczelni jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w czternastu grupach osobowych, doskonalenie młodszych kadr dowódczych oraz sztabowych głównie na potrzeby Wojsk Lądowych w ramach kursów kwalifikacyjnych, doskonalących i językowych, a także prowadzenie badań naukowych. Uczelnia w procesie kształcenia i szkolenia uwzględnia najnowsze osiągnięcia polskiej i światowej myśli wojskowej. Bardzo ważnym zadaniem jest szkolenie rezerw osobowych w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych i Kursów Przeszkolenia Kadr Rezerwy. Ponadto w Uczelni kształci się 1360 studentów cywilnych w ramach studiów I i II stopnia na kierunkach: zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe i inżynieria bezpieczeństwa. Placówka prowadzi także studia podyplomowe na dwóch cieszących się dużym zainteresowaniem kierunkach: zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa oraz zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach. Kształcenie to także wychowanie, w ramach którego kładzie się duży nacisk na kształtowanie kompetencji przywódczych i zaangażowanych postaw patriotycznych. Uczelnia, jako pierwsza w Polsce, zmodyfikowała proces kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych stosownie do wymagań i oczekiwań określonych przez kierownictwo resortu obrony narodowej, wprowadzając do procesu dydaktycznego unikatowy kierunek kształcenia - dowodzenie.

pchor

W nadchodzącym roku akademickim naukę na tym kierunku rozpocznie 333 podchorążych. Wrocławska uczelnia w ubiegłym roku podjęła szkolenie w ramach Studium Oficerskiego kandydatów na oficerów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Ósmego kwietnia na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 27 podoficerów, którzy rozpoczęli służbę w tym nowym rodzaju wojsk. Uczelnia odpowiada za szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych kształconych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Jednostki podstawowe

Struktura Uczelni oparta jest na dwóch jednostkach podstawowych: Wydziale Zarządzania i Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

 

WZ logo

Wydział Zarządzania jest jedyną jednostką podstawową uczelni wojskowych w kraju, na której można uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od najbliższego roku akademickiego naukę na Wydziale rozpoczną także zagraniczni studenci wojskowi, którzy będą kształcić się w języku angielskim na kierunku Leadership. Dla osób, którym nie uda się dostać na kierunek wojskowy, Wydział Zarządzania przygotował ofertę w postaci nowej specjalności na studiach cywilnych I stopnia Zarządzanie w służbach mundurowych oraz specjalności prowadzonej w języku angielskim na studiach II stopnia Project Leader. Niepowtarzalną ofertą Wydziału są kursy międzynarodowe, takie jak: Międzynarodowy Kurs Operacji Wsparcia Pokoju oraz nowa propozycja - Międzynarodowy Kurs Przywództwa Wojskowego, w ramach którego rozwijane są kompetencje przywódcze w celu przygotowania przyszłych dowódców - liderów. Na Wydziale Zarządzania realizowane są krajowe i międzynarodowe projekty naukowo-badawcze i edukacyjne między innymi Strategic Partnership Programm, w ramach którego opracowany został wspólny semestr międzynarodowy dla studentów wojskowych. Obecnie trwają przygotowania do opracowania nowego projektu w ramach Partnerstwa Strategicznego, w celu stworzenia międzynarodowej Akademii Liderów.

 

WNoB logo

Drugą podstawową jednostką Uczelni jest Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, który prowadząc kierunki studiów bezpieczeństwo narodowe i inżynieria bezpieczeństwa oraz związane z nimi prace naukowo-badawcze aktywnie uczestniczy w kształtowaniu systemu obronności i bezpieczeństwa państwa. Wydział realizując zadania dydaktyczne, zarówno w obszarze bezpieczeństwa narodowego, jak i bezpieczeństwa technicznego, wypracował sobie pozycję lidera w zakresie kształcenia kadr na potrzeby administracji państwowej, samorządowej i podległych im służb oraz inspekcji. Władze Uczelni i Wydziału w odpowiedzi na bieżące zagrożenia dla bezpieczeństwa, podjęły inicjatywę polegającą na utworzeniu od przyszłego roku akademickiego nowej specjalności na studiach I i II stopnia edukacja dla bezpieczeństwa.

Zgodnie z misją Wydziału w procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w miastach, powiatach i gminach. Proces dydaktyczny realizowany na Wydziale ukierunkowany jest na praktyczne przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem lokalnym, zarzadzaniem kryzysowym oraz bezpieczeństwem technicznym. W celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz poszerzenia wachlarza doświadczeń, Wydział przygotowuje coroczne ćwiczenie pod kryptonimem „KRYZYS”, w którym udział biorą między innymi służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Studenci Wydziału czynnie biorą udział w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu większości epizodów realizowanych w ramach ćwiczenia. Wnioski formułowane w trakcie realizacji ćwiczenia stanowią podstawę do opracowania planów corocznej konferencji o zasięgu międzynarodowym „Siły Zbrojne a terroryzm”.

Dotychczasowa pozycja Wydziału, jako lidera na dolnośląskim rynku edukacyjnym w zakresie kształcenia i badań naukowych w obszarze bezpieczeństwa jest nieustannie rozwijana.

 

Płaszczyzny współpracy międzynarodowej

Współpraca międzynarodowa na poziomie dydaktyczno-naukowym oraz wymiany doświadczeń jest ważnym elementem składowym nowoczesnego systemu kształcenia. Obecnie Uczelnia współpracuje z kilkudziesięcioma uczelniami zagranicznymi, w tym jako jedyna w kraju kontynuuje ścisłą współpracę z pięcioma akademiami wojskowymi w ramach International Military Acedemic Forum, w którym uczestniczą przedstawiciele uczelni i instytucji wojskowych z UE, Kanady, USA i Turcji.

ranger

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka na przestrzeni minionego roku zainicjował współpracę Uczelni z prestiżowymi amerykańskimi ośrodkami akademickimi takimi, jak: University of North Georgia, University of Charleston, US Military Academy West Point, Western Illinois University oraz z Arkansas Sniper Training Center.

Ponadto Uczelnia organizuje amerykański program Cultural Understanding Language Proficiency, który jest częścią większego projektu wojskowego Military to Military. W jego trakcie amerykańscy żołnierze poznają Polskę oraz uczestniczą w wojskowych treningach i ćwiczeniach. W ramach współpracy międzynarodowej Uczelnia uczestniczy także w Partnerstwie Strategicznym, mającym na celu budowę programu semestru międzynarodowego w ramach partnerstwa pięciu uczelni wojskowych z Polski, Czech, Austrii, Rumunii i Węgier.

wspolpraca

Uczelnia jest liderem Międzynarodowego Kursu Operacji Pokojowych, w którym uczestniczą podchorążowie z krajowych oraz zagranicznych uczelni partnerskich. W ramach współpracy międzynarodowej realizowane jest seminarium rektorów europejskich uczelni wojskowych European Military Academies Commandants Seminar, a także program wymiany młodych oficerów The European Military Initiative on Exchange of Young Officers. Rektor-Komendant jest reprezentantem Wojska Polskiego w ramach konferencji Baltic Sea Military Academies Conference, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni wojskowych z Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii.

Uczelnia jest inicjatorem i organizatorem cieszącego się niezwykłą popularnością International Military Leadership Course.

wspolpraca1

 

Infrastruktura dydaktyczno-szkoleniowa

Uczelnia dysponuje bogatą i różnorodną infrastrukturą szkoleniową oraz socjalno-bytową, która jest nieustannie rozwijana w ramach wdrożonego, wieloletniego planu inwestycyjnego. Oprócz nowoczesnych sal wykładowych, audytoryjnych, pracowni językowych i komputerowych oraz laboratoriów przedmiotowych, Uczelnia dysponuje wieloma nowoczesnymi systemami i urządzeniami szkolno-treningowymi. Do najważniejszych z nich należą: system szkolno-treningowy broni strzeleckiej „Śnieżnik”, który umożliwia naukę umiejętności strzeleckich pojedynczego żołnierza i kierowania ogniem drużyny, system taktycznej symulacji Virtual BattleSpace 3 oraz jedyny w Polsce system Polish Academy Command and Staff Trainer do symulacji działań taktycznych, a także kompleksowy symulator ASTER do szkolenia plutonu zmotoryzowanego wyposażonego w KTO Rosomak.

rosomak

U ubiegłym roku ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęto budowę i wyposażanie dwóch laboratoriów – fizyki i wytrzymałości materiałów. Ponadto Uczelnia dysponuje bogatą, polową bazą szkolno-treningową, w skład której wchodzą: place ćwiczeń, pas taktyczny, strzelnice, terenowe ośrodki przeznaczone do szkolenia specjalistycznego oraz Ośrodek Jazdy Konnej. W trakcie rozbudowy znajduje się nowoczesne laboratorium taktyczno-techniczne, w którym na obecnym etapie znajduje się Laserowy Symulator Strzelań i symulator załogi oraz nauki jazdy KTO Rosomak JASKIER.

jaskier

Na wyposażeniu laboratorium docelowo znajdą się: trenażer do szkolenia procedur wzywania wsparcia artylerii i wsparcia z powietrza, trenażer wyrzutni przeciwpancernej SPIKE, trenażer wyrzutni przeciwlotniczej GROM, trenażer bezpilotowego statku latającego, trenażer systemu zarządzania wsparciem ogniowym, trenażer sieci radiowej oraz pakiet do szkolenia z zakresu budowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego wykorzystujący rzeczywistość wirtualną i poszerzoną, a także System Zarządzania Polem Walki.

W przyszłym roku akademickim planowana jest budowa laboratorium innowacyjnych technologii obronnych.

szpw

Oprócz szkolenia na najnowocześniejszym sprzęcie Uczelnia zapewnia swoim słuchaczom komfortowe warunki socjalno–bytowe oraz poprzez prężnie działający Klub wysoką atrakcyjność programów kulturalno-rekreacyjnych. W ramach funkcjonujących kilkudziesięciu kół i sekcji zainteresowań studenci mają możliwość rozwijania indywidualnych zdolności, pasji i zamiłowań.

Ponadto Uczelnia dysponuje ośrodek szkoleniowy „Wysoki Kamień” w Sudetach, jedenastokondygnacyjnym budynkiem internatowym Mars przy ul. Żelaznej we Wrocławiu oraz rozbudowanym kompleksem sportowym, na który składają się: stadion sportowy, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, basen kryty, siłownia i sala walki wręcz. Do dyspozycji słuchaczy i młodzieży akademickiej Wrocławia jest bogaty zbiór biblioteczny liczący ponad 170000 woluminów, nowoczesna czytelnia i ośrodek informacji naukowej.

 

Na drodze do Akademii

Dotychczasowe osiągnięcia, w tym między innymi uzyskanie przez Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki dwóch uprawnień do nadawania stopnia doktora spowodowały, że Uczelnia spełniła wymogi formalno-prawne do ubiegania się o zmianę jej nazwy na Akademię Wojsk Lądowych. Z dniem 1 października 2017 r. Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki nadana będzie nazwa „Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 2017.

Podstawowy cel utworzenia Akademii na bazie Uczelni sprowadza się do podniesienia statusu i tym samym poszerzenia zakresu jej dotychczasowego działania, a także kontunuowanie procesu tworzenia nowej jakościowo bazy naukowo-dydaktycznej oraz nowej jakości naukowo-dydaktycznej. Podniesienie statusu Uczelni umożliwi perspektywiczne usytuowanie jej w gronie elitarnych ośrodków akademickich zarówno w kraju jak i za granicą. Akademia stanie się równoprawnym partnerem krajowych i zagranicznych uczelni wojskowych oraz cywilnych w obszarze kształcenia i szkolenia, wymiany doświadczeń, a także współpracy naukowo-badawczej i eksperckiej, mającej na celu wzmacnianie międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa. Jednym z ważniejszych zadań tworzonej Akademii w obszarze kształcenia będzie przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach wspomnianego, nowego kierunku dowodzenie.

Status Akademii pozwoli także ukształtować silny ośrodek naukowo-dydaktyczny z zapleczem do badań profilowanych, ukierunkowanych zarówno na rozwój obszarów nauk społecznych jak i technicznych, co umożliwi - w bliższej perspektywie - usytuowanie Akademii w klastrach naukowo-przemysłowych związanych z przemysłem obronnym.

Poszerzająca się dotychczasowa współpraca Uczelni z wiodącymi ośrodkami przemysłu obronnego stworzy możliwość zdobycia w krótkim czasie akredytacji i certyfikatów jakości, zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym, co pozwoli zbudować wyspecjalizowany ośrodek analityczno-badawczy, stanowiący zaplecze resortu obrony narodowej.

Tożsamość Akademii, której kluczowym zadaniem obok przygotowania profesjonalnego dowódcy plutonu o cechach przywódczych jest kształtowanie postaw patriotycznych przyszłej młodej polskiej inteligencji, będzie budowana na chlubnych tradycjach polskiego szkolnictwa wojskowego, dziedzicząc i twórczo rozwijając tradycje Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, jako kontynuatorki postępowych tradycji Szkoły Rycerskiej.

wsowl

 

Back to top