MISJA I WIZJA UCZELNI

Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki czerpie z tradycji polskiego szkolnictwa wojskowego i dziedzictwa pokoleń walczących o suwerenność i wolność Ojczyzny, ale równocześnie rozwija nową myśl wojskową i techniczną. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych jest jedną z pięciu uczelni wojskowych, które przygotowują wysoko wykwalifikowaną kadrę dowódczą Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Uczelnia jest publiczną uczelnią akademicką, którą nadzoruje Minister Obrony Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyzwania, jakie stoją przez Siłami Zbrojnymi RP, wymagają ważnych zmian programowych i organizacyjnych w procesie kształcenia i szkolenia przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Zmiany powinny zmierzać w kierunku unowocześnienia procesu kształcenia i szkolenia podchorążych w taki sposób, aby byli przygotowani do różnorodnych wyzwań oraz do adaptacji w zmieniającym się środowisku społecznym i technologicznym, a także do współpracy z innymi niż wojskowe instytucjami, zajmującymi się bezpieczeństwem i obronnością państwa, takimi jak organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz policja i inne grupy dyspozycyjne. W celu przygotowania wysoko wykwalifikowanych kadr dla instytucji pozawojskowych, które będą realizować współpracę z systemem militarnym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki kształci i wychowuje w duchu patriotycznym również studentów cywilnych.

Podstawowym wyznacznikiem kształcenia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki są jednak aktualne oraz przewidywane potrzeby Sił Zbrojnych RP i systemu bezpieczeństwa państwa. Wraz z dynamicznym rozwojem technologicznym i przemianami społecznymi w skali globalnej konieczną składową rozwoju Uczelni są więc zaawansowane badania naukowe w obszarze nowych technologii i ich zastosowania na współczesnym polu walki, ale i w obszarach nauk społecznych, istotnych w aspekcie wyedukowania i wychowania przyszłej elity społeczeństwa polskiego. Badania te prowadzone będą we współpracy z ośrodkami akademickimi w Polsce, z partnerami z państw Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i innymi.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wszechstronnie przygotowuje kadrę oficerską do wykonywania odpowiedzialnego zadania zabezpieczenia stabilności militarnej oraz ewentualnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej przed współczesnymi i perspektywicznymi zagrożeniami. Wymaga to zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, uformowania pożądanych cech osobowościowych, postawy patriotycznej i morale oficerów, studentów i słuchaczy oraz kształtowania odpowiednich relacji z otoczeniem tak w kraju, jak i poza jego granicami. Dlatego, przewidywane zmiany idą w kierunku wypracowania wyspecjalizowanego profilu kształcenia, szkolenia wojskowego, kształcenia na studiach cywilnych i doskonalenia zawodowego nie tylko na prowadzonych dotychczas studiach I i II stopnia, ale w wyniku uzyskanych praw do nadawania stopnia doktora na dwóch wydziałach Uczelni – w kierunku promowania kadry naukowej, która będzie prowadzić zaawansowane badania w szerokim obszarze nauk o zarządzaniu i nauk o bezpieczeństwie.

Celem strategicznym Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych jest osiągnięcie liczącej się pozycji w wyższym szkolnictwie wojskowym w kraju i zagranicą, równolegle z podniesieniem jakości kształcenia i szkolenia kadr na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz żołnierzy rezerwy. Elitarny charakter Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ma podkreślać jej akademickość, także w przemianowaniu jej na Akademię Wojsk Lądowych, o co Uczelnia występuje.

 

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wytycza sobie jako uczelni akademickiej cele w następujących obszarach działalności:

 • naukowo-badawczym,
 • analityczno-eksperckim,
 • dydaktycznym,
 • wychowawczym,
 • zarządczym i finansowym uczelni,
 • współpracy z uczelniami oraz instytucjami wojskowymi i cywilnymi.

W każdym z obszarów wyróżnione są ważne cele szczegółowe, uwzględniające specyfikę kształcenia i szkolenia wojskowego oraz potrzeby zaplecza badawczego i eksperckiego Sił Zbrojnych RP.

 

Działalność naukowo-badawcza

Wyższa Szkoła Oficerska Wojska Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki realizuje działalność statutową, w ramach której prowadzone są badania naukowe, w których biorą udział młodzi naukowcy, a także studenci. Uczelnia prowadzi prace rozwojowe, zgodnie z zaleceniami dokumentu „Priorytetowe kierunki badań naukowych w resorcie obrony narodowej na lata 2013-2022”.

Szczegółowe cele działalności naukowo-badawczej Uczelni to:

 • rozwój potencjału naukowego jednostek i kadry naukowej, pozwalający uzyskać podstawowym jednostkom organizacyjnym uprawnienia do nadawania kolejnych stopni naukowych doktora habilitowanego, zwłaszcza w dyscyplinach związanych z obronnością i zarządzaniem,
 • rozszerzanie kontaktów naukowych z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami w Polsce i zagranicą, zajmującymi się badaniami związanymi z obronnością, zarządzaniem i bezpieczeństwem,
 • wspieranie rozwoju kadry naukowej, przede wszystkim młodych pracowników nauki, którzy wyróżniają się zdolnościami i zaangażowaniem, a także pomoc w podnoszeniu kwalifikacji badawczych wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • rozszerzenie współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki, legitymującymi się uznanym dorobkiem na arenie międzynarodowej;
 • podnoszenie jakości publikacji i ich liczby, zwłaszcza w najwyżej sklasyfikowanych czasopismach naukowych,
 • organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów naukowych, propagujących osiągnięcia naukowe uczelni i pozwalających nawiązywać kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą.

 

Działalność analityczno-ekspercka

W obliczu coraz to nowych i nieznanych dotychczas zagrożeń, działalność naukowo-badawcza uczelni wojskowej musi być ściśle związana z działalnością analityczno-ekspercką. Dlatego Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki powinna się stać silnym ośrodkiem analityczno-eksperckim, pracującym na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Szczegółowe cele działalności analityczno-eksperckiej w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki są następujące:

 • tworzenie zaplecza analitycznego i eksperckiego w zakresie obronności i bezpieczeństwa, zarówno w celu doskonalenia procesu dydaktycznego w Uczelni, jak i na zlecenie resortu obrony narodowej lub innych instytucji;
 • rozwijanie innowacyjności badawczej, prowadzącej do unikalnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych, służących podnoszeniu poziomu obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • udział czynny w tworzeniu przez dowództwo Wojska Polskiego i kierownictwo innych instytucji – analiz i rozwiązań w zakresie oceny zdolności operacyjnych oraz planów rozwoju Sił Zbrojnych RP,
 • wykorzystanie w działalności dydaktycznej i szkoleniowej doświadczenia żołnierzy Wojska Polskiego, zdobytego podczas pełnienia służby w misjach stabilizacyjnych i pokojowych oraz w strukturach międzynarodowych,
 • formułowanie nowych koncepcji działań połączonych różnych rodzajów Sił Zbrojnych na współczesnym, poszerzającym swój tradycyjny obszar polu walki,
 • monitorowanie i analizowanie konfliktów i zagrożeń, występujących w kraju i na świecie, w celu formułowania adekwatnych do zagrożeń koncepcji ich przeciwdziałania,
 • przygotowywanie na rzecz przemysłu obronnego RP ekspertyz związanych z określeniem wymagań operacyjno-taktycznych i technicznych oraz z oceną systemów uzbrojenia, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie nowoczesnych i potrzebnych systemów uzbrojenia.

 

Działalność dydaktyczna

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki realizuje kształcenie podchorążych i szkolenia żołnierzy Sił Zbrojnych, ale także kształcenie kadr cywilnych, przygotowywanych do pracy w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, zwłaszcza wewnętrznym. Za kształcenie i szkolenia odpowiadają podstawowe jednostki organizacyjne.

Działalność dydaktyczna Uczelni wojskowej w realizacji potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz ich sojuszników nakierowana jest na następujące cele:

 • poszerzanie oferty kierunków studiów, kursów i szkoleń specjalistycznych, zorientowanych na zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP,
 • wykorzystywanie potencjału eksperckiego doświadczonych dowódców i oficerów sztabowych przez włączenie ich do procesu dydaktycznego,
 • unowocześnianie metod nauczania w wyniku modernizacji infrastruktury dydaktycznej i naukowej Uczelni, tj. – aparatury laboratoryjnej, trenażerów, symulatorów i innego rodzaju wytworów nowoczesnych technologii,
 • zintensyfikowanie wymiany międzynarodowej kadry naukowo-dydaktycznej i studentów, a także umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez wprowadzanie nowych specjalności i kierunków studiów, realizowanych w języku angielskim,
 • upowszechnianie oferty edukacyjnej za pomocą metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych technik przekazu informacji,
 • doskonalenie procesu dydaktycznego w Uczelni oraz modernizowanie warsztatu dydaktycznego nauczycieli akademickich, wspomagającego efektywność kształcenia i szkolenia,
 • tworzenie niepowtarzalnej, ze względu na specyfikę Uczelni, oferty dydaktycznej dla studentów studiów cywilnych, wychodzącej naprzeciw potrzebom rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności,
 • doskonalenie systemu oceny okresowej pracowników dydaktyczno-naukowych i dydaktycznych uczelni.

 

Działalność wychowawcza

Tworzenie właściwego wizerunku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w wyniku wszechstronnego kształcenia kadry dowódczej oraz promowanie i wdrażanie osiągnięć Uczelni wpisuje się w umacnianie pozycji, prestiżu i zdolności wykonawczej Wojska Polskiego. Równocześnie postawa pracowników uczelni wojskowych, a zwłaszcza absolwentów wojskowych i cywilnych buduje morale całości społeczeństwa. Dlatego Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w osobach jej studentów i absolwentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, żołnierzy zawodowych oraz personelu cywilnego kultywuje przywiązanie do historii Polski i do wartości etycznych, obecnych w polskiej kulturze. Obok rozwijania bazy intelektualnej, pozwalającej na prawidłowe rozpoznanie kondycji państwa – militarnej i niemilitarnej, oraz służenia potrzebom Sił Zbrojnych RP, Uczelnia jest powołana do spełniania następujących celów:

 • wychowywanie kandydatów na żołnierzy zawodowych, wyrobienie w nich etosu oficerskiego, wrażliwości na powinności obywatelskie oraz otwartości na wyzwania pochodzące z kraju i ze świata,
 • kultywowanie tradycji oręża Wojska Polskiego, z równoczesnym kształtowaniem postawy patriotycznej oraz odpowiedzialności za Ojczyznę i współobywateli,
 • formowanie postaw o rozbudzonej aktywności społecznej, która sytuować będzie kandydatów na żołnierzy zawodowych w grupie młodej inteligencji patriotycznej,
 • czynny udział w wydarzeniach o charakterze patriotycznym i promowanie etosu żołnierskiego w otoczeniu cywilnym,
 • kształtowanie morale i postaw etycznych całej kadry Uczelni, studentów i słuchaczy;
 • stworzenie i stosowanie systemu motywującego szczególnie uzdolnionych i zaangażowanych pracowników naukowo-badawczych, słuchaczy i studentów.

 

Działalność zarządcza i finansowa uczelni

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki jest jednostką budżetową, która obok jej głównej misji – kształcenia i doskonalenia kadry dowódczej Sił Zbrojnych RP, w sposób kompetentny i odpowiedzialny zarządza powierzonym jej majątkiem i dba o pozyskiwanie dodatkowych funduszy oraz o właściwe gospodarowanie finansami przeznaczonymi na realizację wszystkich zadań. Zarządzanie majątkiem trwałym i środkami finansowymi powinno uwzględniać następujące przedsięwzięcia:

 • stosowanie metod i procedur optymalizujących wykorzystanie środków finansowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Uczelni, zorientowanych na osiągnięcie efektu synergii,
 • systematyczne unowocześnianie infrastruktury badawczej, dydaktycznej, szkoleniowej, socjalno-bytowej i rekreacyjno-sportowej,
 • wypracowanie elastycznego dopasowywania struktury organizacyjnej Uczelni do doraźnych i perspektywicznych potrzeb Sił Zbrojnych RP.

 

Współpraca między uczelniami wojskowymi

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki wypełnia swoją misję we współpracy z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi w obszarach: naukowo-badawczym, analityczno-eksperckim, zwiększania rangi i siły Wojska Polskiego, kontynuowania tradycji oręża polskiego oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. Szczegółowe zadania w tym zakresie są następujące:

 • stała i ścisła współpraca naukowo-dydaktyczna ze strukturami Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP,
 • budowanie silnej pozycji i społecznego oddziaływania całego szkolnictwa wojskowego oraz Sił Zbrojnych RP,
 • kontynuowanie i poszerzanie współpracy w zakresie propagowania i formowania postaw patriotycznych, proobronnych i edukacji dla bezpieczeństwa –z wojskowymi i innymi ośrodkami naukowymi, instytucjami samorządowymi, kierownictwem instytucji lokalnych, a zwłaszcza z placówkami oświatowo-wychowawczymi i organizacjami społecznymi,
 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami w celu uruchomienia wspólnie prowadzonych studiów doktoranckich w obszarze nauk o obronności i bezpieczeństwie,
 • zacieśnianie wszechstronnej kooperacji z reprezentantami państw Unii Europejskiej i członkami NATO w zakresie zwiększania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Back to top