Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018 w Uczelni odbył się kurs szkoleniowo-metodyczny dla żołnierzy zawodowych, cywilnych nauczycieli akademickich i pracowników wojska.

Spotkanie miało na celu właściwe przygotowanie uczestników do roku akademickim 2017/2018 oraz zapoznanie z głównymi zadaniami Uczelni i terminami najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowo-organizacyjnych.
Rozpoczynając spotkanie Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wprowadził w problematykę funkcjonowania Uczelni w nowym roku akademickim, jako Akademii Wojsk Lądowych. Rektor-Komendant przedstawił między innymi filary, na których będzie budowana najlepsza szkoła dowódców w Europie, do miana której aspiruje nowa AWL.
W dalszej części kursu przedstawione zostały podstawowe struktury organizacyjne, wybrane elementy działalności Uczelni, jako jednostki wojskowej oraz sprawozdanie z realizacji zadań dydaktycznych i naukowych w roku akademickim 2016/2017, a także kierunki i uwarunkowania działalności w tym zakresie na rok akademicki 2017/2018. Omówiono obszary funkcjonowania ruchu studenckiego oraz organizację procesu dydaktycznego i kluczowe przedsięwzięcia dydaktyczno-szkoleniowe do realizacji w nowym roku akademickim. Zebrani zostali zapoznani z wykładnią prawną decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie zasad postępowania w kontaktach z wykonawcami, funkcjonowaniem uczelnianego systemu oceny jakości kształcenia i wybranymi zagadnieniami dotyczącymi realizacji prac naukowo-badawczych w ramach działalności statutowej Uczelni.
Najważniejszym punktem kursu było postawienie przez Rektora-Komendanta głównych zadań do funkcjonowania Akademii Wojsk Lądowych w roku akademickim 2017/2018.

Back to top