W WSOWL odbyło się wcielenie kandydatów na żołnierzy zawodowych, którzy pozytywnie przeszli egzaminy wstępne. 

Po przyjęciu oraz wyposażeniu w należne sorty mundurowe nowo wcieleni żołnierze otrzymali przydziały do pododdziałów szkolnych.

Tu czekali na nich przyszli dowódcy i instruktorzy mający za zadanie zapoznać nowicjuszy z podstawowymi czynnościami jakie musi umieć wykonać każdy żołnierz od pierwszego dnia pobytu w wojsku.

Młodych adeptów sztuki wojskowej czeka trudny okres zdobywania żołnierskiego abecadła, godziny spędzone na treningach strzeleckich, musztry czy też zajęciach taktycznych. Stara wojskowa maksyma mówi „im więcej potu na ćwiczeniach tym mniej krwi w boju” dlatego też kadra zaangażowana w szkolenie żołnierzy stawia sobie i swoim podwładnym wysokie wymagania.

Szkolenie podstawowe zakończy się egzaminem, któremu poddani zostaną wszyscy szkoleni żołnierze. Podczas egzaminu sprawdzone będą wybrane elementy pozwalające ocenić wyszkolenie poszczególnych żołnierzy.


 

Back to top