20 listopada br. w WSOWL odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Ochrona zdrowia i życia podstawą bezpieczeństwa osoby".

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie naszej Uczelni we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego, Wyższą Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Aperion" w Krakowie, Centrum Profilaktyki Społecznej oraz Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

W czasie uroczystego rozpoczęcia obrad plenarnych, zgromadzonych gości w imieniu Rektora-Komendanta WSOWL przywitał Prorektor ds. studenckich, prof. dr hab. inż. Zenon Zamiar.

Pierwszą sesję rozpoczął prof. dr hab. Jerzy Kopania z Akademii Teatralnej w Warszawie, przedstawiając tematykę przyczyny sprawczej kryzysu cywilizacji Zachodu. W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Maria Nowacka z Uniwersytetu w Białymstoku omówiła zagadnienie bezpieczeństwa zdrowotnego. Prof. Teresa Grabińska z WSOWL zaprezentowała referat prof. dr hab. Ewy Leś z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w Polsce na przykładzie kryzysu rodziny". Następnie dr Agnieszka Hennel-Brzozowska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przybliżyła audytorium problematykę pomocy psychologicznej wobec potrzeb migranta.

Dr Wojciech Organiściak z Uniwersytetu Śląskiego, rozpoczynając drugą sesję plenarną, przedstawił historię prawa wojskowego. Prawo karne pierwszej dekady Polski Ludowej było przedmiotem analiz mgr. Przemysława Piątka z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Dr Jarosław Marciniak z Uniwersytetu Opolskiego omówił karnoprawne aspekty rozkazu wojskowego. Przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego, dr Robert Netczuk, dokonał rozważań modelowych współczesnych problemów postępowania karnego w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła wspólna prezentacja kpt. dr. Zbigniewa Zielonki z WSOWL i kmdr. por. Krzysztof Rumińskiego z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce pt. „Operacja „PROMOCJA", czyli propagandowy sukces „Polish Story" w Afganistanie" .

Kolejną sesję rozpoczął ppłk dr Andrzej Demkowicz omawiając zagadnienie pierwszej pomocy w kształceniu podchorążych w WSOWL. Następnie mgr Anna Drobisz z Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu i płk dr hab. Tomasz Smal z WSOWL przedstawili analizę współpracy transgranicznej medycznych służb ratunkowych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Proces debriefingu psychologicznego po zdarzeniu traumatycznym z perspektywy funkcjonariuszy straży pożarnej był przedmiotem referatu mgr Heleny Liśniewskiej z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dalsza część konferencji rozpoczęła się od wystąpienia dr Marty Nowakowskiej z WSOWL, pt. „Akcje afirmatywne oraz ekonomiczne równouprawnienie czarnych a (nie)bezpieczeństwo obywateli RPA". Następnie dr Edyta Izabela Rudolf z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawiła studium przypadku „Zarządzanie podczas sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią nieznanego wirusa". Mgr Katarzyna Stępień z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w swoim referacie omówiła temat „Alkoholizm jako konsekwencja bezrobocia". Kolejnym punktem obrad było wystąpienie mjr. dr. Ireneusza Cioska i mgr. Adama Kołcza z WSOWL na temat radzenia sobie ze stresem na polu walki. Następnie dr Krzysztof Dziedzic z Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja we Wrocławiu przedstawił problematykę przemytu narkotyków na teren zakładu karnego jako potencjalnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania jednostki penitencjarnej.

Dr Jerzy Luty z WSOWL wygłosił referat pt. „Ochrona zdrowia, instytucja zaufania publicznego i bezpieczeństwo osoby w etyce medycznej". Wystąpienie kończące obrady plenarne, wygłoszone przez dr Marzenę Netczuk-Gwoździewicz i kpt. dr. Artura Gołębiowskiegoz WSOWL poruszało tematykę funkcjonowania psychologicznego żołnierzy wyjeżdżających na misje.

Zaproszeni naukowcy prowadzili ożywione dyskusje merytoryczne dotyczące omawianych tematów.

Przedsięwzięcie okazało się sukcesem naukowym i organizacyjnym. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem środowiska naukowego z całej Polski.

Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że będą mogli kontynuować dyskurs podczas kolejnych edycji tego wydarzenia.


Zdjęcia: WSOWL

Back to top