W obiekcie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie należącym do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyła się piąta edycja sympozjum naukowego nt. ,,Podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń".

Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Główny Straży Granicznej – gen. dyw. SG Dominik Tracz. W przedsięwzięciu wziął udział Rektor–Komendant WSOWL gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr oraz pracownicy naszej Uczelni. Sympozjum zorganizował Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy współudziale Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół dwóch obszarów:
• Straż Graniczna podmiotem bezpieczeństwa narodowego,
• wybrane podmioty bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń.
Celem sympozjum była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu przygotowania obronnego państwa, zarządzania kryzysowego oraz zwalczania terroryzmu. Wydarzenie zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, przedstawicieli służb mundurowych, naukowców i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP.
Rektor – Komendant WSOWL gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr wygłosił wystąpienie na temat wieloobszarowego zagadnienia strategii i interesów narodowych państwa. Wystąpienie poświęcone Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie zwalczania terroryzmu lotniczego, przedstawił mjr dr inż. Jarosław Stelmach.
Ważnym elementem podsumowującym każdy z paneli były dyskusje merytoryczne, podczas których rozpatrywano zagadnienia bezpieczeństwa w perspektywie zagrożeń i wyzwań, a także sprostania im poprzez monitorowanie zdarzeń, przewidywanie dalszego ich przebiegu, jak również przeciwdziałanie zaistnienia niekorzystnym sytuacjom, które przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa narodowego.zdjęcia: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Back to top