W dniach 22-24.09.2014 r. w Uczelni realizowany jest kurs szkoleniowo – metodyczny dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska, którego głównym celem jest przygotowanie do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w roku akademickim 2014/2015.

Bardzo ważnym elementem kursu było wystąpienie Rektora-Komendanta płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra, który nakreślił główne cele i zadania WSOWL w nowym roku akademickim podkreślając, że głównym zadaniem jest kształcenie na jak najwyższym poziomie merytorycznym i metodycznym studentów wojskowych i cywilnych przez Wydział Zarządzania i Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, jak również realizowanie szkoleń kursowych na potrzeby SZ RP. Rektor–Komendant w swoim wystąpieniu odniósł się również do Strategii Uczelni na lata 2009-2015 w aspekcie uzyskania uprawnień uczelni akademickiej.

Podczas pierwszego dnia kursu Prorektorzy płk dr Marek Kulczycki i płk dr Piotr Pertek oraz Kanclerz Pani mgr Magdalena Janowicz-Dziechciarz w wystąpieniach podsumowali główne obszary działalności swoich pionów w minionym roku akademickim oraz nakreślili kierunki działań na rok akademicki 2014/2015.

Drugi dzień kursu był realizowany jako dzień do dyspozycji Dziekana Wydziału Zarządzania, Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i Dyrektora Instytutu Dowodzenia, natomiast ostatni dzień to dzień katedralny i zakładowy, gdzie zadania postawione podczas kursu przez przełożonych zostaną uszczegółowione i wdrożone do realizacji.

Back to top