Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przewodniczył delegacji Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, która wzięła udział w International Military Academic Forum iMAF 2017 w Czechach.

To już piąta edycja konferencji poświęconej tematyce rozwoju szkolnictwa wojskowego w Europie. Tegorocznym tematem przewodnim konferencji jest umiędzynarodowienie programów kształcenia podchorążych i jego wpływ na proces przygotowania przyszłych oficerów. Celem spotkania było również opracowanie wspólnych propozycji rozwiązań, które prowadzić będą do ujednolicenia narodowych systemów kształcenia kandydatów na oficerów oraz dzielenia się dobrymi praktykami.
Dynamicznie rozwijana współpraca międzynarodowa WSOWL obejmuje kooperację z przedstawicielami wyższych uczelni wojskowych z Europy, jak i całego świata. Wydarzenie to było okazją do zacieśnienia współpracy zarówno z aktualnymi partnerami, jak i przyczyniło się do nawiązanie nowych relacji.
Podczas konferencji przedstawiciele WSOWL wygłosili następujące prezentacje:
- ppłk Marcin Bielewicz - Prodziekan ds. wojskowych Wydziału Zarządzania, „Internationalization of officer education at MALF”;
- mgr Anna Zamiar-Ziółkowska, Kierownik Biura Karier i Programów Międzynarodowych, „Report on Strategic Partnership Project Implementation (development and testing of international semester)”.
Dodatkowo, mjr Piotr Pietrakowski pełnił rolę moderatora grupy roboczej zajmującej się wypracowaniem rekomendacji w zakresie działań sprzyjających umiędzynarodowieniu programów kształcenia podchorążych.


zdjęcia: Stanislav Poráň

Back to top