Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Sekcja Strzelecka działa przy Zakładzie Teorii i Praktyki Strzelań w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, ul. Czajkowskiego 109. Działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

Celem funkcjonowania Sekcji jest:

  1. wzbogacanie zainteresowań problematyką strzelectwa wojskowego i sportowego, oraz szeroko pojętych spraw związanych z teorią strzelań;
  2. pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu teorii i praktyki strzelań;
  3. propagowanie wiedzy na temat broni strzeleckiej i sportowej oraz sposobów jej praktycznego wykorzystania przez studentów WSOWL;
  4. rozwój współpracy międzywydziałowej.

 

Swoje cele realizuje poprzez:

  1. organizowanie spotkań, wyjazdów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Sekcji Strzeleckiej;
  2. podróże studyjne na różnego rodzaju zawody strzeleckie (przy czym należy podkreślić, że członkowie sekcji nie będący żołnierzami zawodowymi, lub kandydatami na żołnierzy zawodowych, będą mogli brać udział jedynie w zawodach strzeleckich, podczas których wykorzystywana jest jedynie broń sportowa);
  3. podróże studyjne do zakładów i fabryk przemysłu zbrojeniowego;
  4. doskonalenie umiejętności z zakresu strzelectwa sportowego i bojowego;
  5. uczestnictwo w kursach doskonalących z zakresu teorii oraz praktycznych umiejętności w posługiwaniu się bronią strzelecką;
  6. dzielenie się przez członków Sekcji wiedzą i umiejętnościami z innymi studentami WSOWL.

 

Członkiem Sekcji Strzeleckiej może zostać każdy student WSOWL, zainteresowany realizacją celów Organizacji. Członkostwo nabywa się na mocy Uchwały Zarządu Sekcji Strzeleckiej, wydanej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka.


Back to top