Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

Działalność organizacyjna w WSOWL

 • pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia i krajowych ram kwalifikacji
 • członek komisji senackiej WOWL ds. kształcenia
 • przewodnicząca komisji wyborczej uczelni
 • kierownik merytoryczny kierunku Bezpieczeństwo narodowe w projekcie „Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych – bezpieczne państwo”
 • członek Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego "Fides et Ratio", Kraków, od 2010 r. dotąd
 • członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, od 2014 r.

 

Udział w szkoleniach i kursach

 • The International School of Gravitation and Cosmology, International Centre for Scientific Culture "Ettore Majorana", Erice 1975
 • The International School of Gravitation and Cosmology, International Centre for Scientific Culture "Ettore Majorana", Erice 1979
 • The International School of Gravitationand Cosmology, International Centre for Scientific Culture "Ettore Majorana", Erice 1981
 • Philosophy of Science Workshop, Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik 1985
 • Philosophy of Science Workshop, Centre for Advanced Academic Studies, Dubrovnik 1986
 • The International School of Cosmology, The International Centre for Theoretical Physics, Trieste 1987

 

Ważniejsze publikacje monograficzne

 • Ogółem ponad 300 publikacji naukowych (monografie, artykuły w czasopismach, rozdziały w monografiach) w wydawnictwach polskich i zagranicznych.


Wybrane Monografie Autorskie

 • Teoria, model, rzeczywistość (monografia „Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej”, powiększona o ponad 30% nowego tekstu), Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993, s. 1-148, ISBN 83-7085-034-0

Od nauki do metafizyki

 • Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa-Wrocław 1998; s. 1-180 ISBN 83-01-12698-1

Philosophy in Science

 • Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 1-184; ISBN 83-7085-698-5

Filozofia wojny, pokoju i bezpieczeństwa. Od Platona do Clausewitza

 • Agencja Wydaw. "ARGI" SC, Wrocław 2012, s. 1-132; ISBN 978-83-87384-59-3

Teorie bezpieczeństwa państwa w myśli filozoficznej i politycznej. Od Sun Tzu do Józefa M. Bocheńskiego

 • Wyd. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, s. 1-162; ISBN 978-83-63900-80

Etyka a bezpieczeństwo personalne

 • Wyd. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, s. 13-125; ISBN 978-83-63900-76-2

Redagowanie i Współredagowanie Naukowych Serii Wydawniczych

 • Cosmos-|Logos, t. 1-VI, , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994-2002
 • Disputationes Ethicae, Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Wrocław 2014,, Wydaw. Akademii Polonijnej „Educator”, Częstochowa 2007-2010
 • Studia Philosophica, t. III, V, Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 38, 60, Kraków 2005-2008
 • Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne, t. I-III Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2013-2015

Wybrane Artykuły w Czasopismach Zagranicznych i Krajowych

 • A study of correlation expansion of field theoretic amplitude Zeitschrift fuer Physik C2 (1979) p. 191-195, Particles and Fields, Springer Verlag; ISSN 1431-5858
 • A theoretical approach to the description of shape of the galaxies
 • Astrophysics and Space Science 84 (1982) p. 251-253 D. Reidel Publishing Co., Dordrecht-Boston; ISSN 0004-640X (with M.Z.)
 • Voids in the Jagiellonian Field Astrophysics and Space Science 115 (1985) p. 369-376 D. Reidel Publishing Company; ISSN 0004-640X
 • Reflections on semantic conception of measurement Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody VII (1985) s. 15-21 Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985; ISSN 1642-3267
 • Analiza operacjonistycznych założeń kinematyki H.E. Ivesa i kinematyki relatywistycznej Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody VIII (1986) s. 7-34 Akademia Teologii Katolickiej ATK, Warszawa 1986
 • The hierarchical structure of the Universe w: "Cosmos - an educational challenge", ed. J.J. Hunt, European Space Agency, Paris 1986, 303-306
 • An assessment of the search for duty clouds (Are Tarraro's and Zabierowski's results equal in value and meaning?) Astrophysics and Space Science 150 (1988) p. 75-88, Kluwer Academic Press; ISSN 0004-640X
 • The Whitehead's instant in intrinsic and clock time scales Z Zagadnień Filozofii Przyrodoznawstwa i Filozofii Przyrody X (1988) s. 191-196, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1988
 • Definition of the large-scale extinction - a new solution of the Central Void phenomenon Astrophysics and Space Science 161 (1989) p. 347-350, Kluwer Academic Publishers; ISSN 0004-640X
 • Relativity and space-time measurements Astrophysics and Space Science 191 (1992) p. 23-42, Kluwer Academic Publishers; ISSN 0004-640X
 • Is the context of discovery a subject of methodology? Periodica Politechnica - Humanities and Social Sciences 3 (1) (1995) p. 45-57, Budapest; ISSN 1216-0555
 • O roli etyki w ekonomii według Amarty i Sena Archeus (Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej) 2 (2001) s. 131-140, Wyd. Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2001; ISSN 1641-5973
 • Etyczny kontekst analizy pojęcia ‘przedsiębiorczość’ Archeus 4 (2003) s. 141-177, Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2002; ISSN 1641-5973
 • U źródeł dyskusji o tolerancji Archeus 6 (2005) s. 47-70, Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej; ISSN-1641-5973
 • Autonomiczność jednostki a samorządność wspólnoty
 • wzorze mędrca, polityka i dyplomaty Idea XVIII (2006) s. 29-65, Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych; ISSN 0860-4487
 • Wyjaśnienie pewnych nieporozumień w filozofii przyrody Episteme 7 (2008) s. 33-40, Kraków; ISSN 1895-4421
 • Intelektualne zabiegi modelowania a piękno obiektu zjawiskowego Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis 60. Studia Philosophica V (2008) s. 29-36; ISSN 1644-793X
 • Bezpieczeństwo polityczne i społeczne według Arystotelesa Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 1(4) (2010) s. 53-67, Wydaw. Educator, Częstochowa 2010; ISBN 978-83-7542-088-3; ISSN 1895-9911
 • Linguistics from the perspective of the theory of models in empirical sciences: from formal to corpus linguistics Journal of Technical Writing and Communication 40 (4) (2010) p. 379-402 Baywood Publ. Comp. Inc., Amityville NY; ISSN 00472616 (with Dorota Zielińska)
 • Metoda zbierania i opracowania danych o obciążeniu sieci transportowej Logistyka 6 (2014), s. 4162-4168; Logistyka-nauka, DVD nr 3; ISSN 1231-5478 (z Maciejem Kamińskim)
 • Innowacja jako element rozwoju wiedzy. Studium przypadku Zeszyty Naukowe WSOWL XLIII, 2 (160) (2011) s. 77-83, Wrocław 2011; ISSN 1731-8157
 • O prawdziwości i adekwatności modeli symulacyjnych Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej nr 1(5) (2011) s. 17-26, "Modelowanie w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych w kontekście interdyscyplinarnym" Wydaw. Educator, Częstochowa 2011; ISSN 1895-9911, ISBN 978-83-7542-014-2
 • Niektóre niekonsekwencje koncepcji Morusa wojny i pokoju Zeszyty Naukowe XLIV (1) (163) (2012) s. 62-72, WSOWL, Wrocław 2012; ISSN 1731-8157
 • Zagrożenia od nowych biotechnologii Logistyka 4 (2014), s. 373-380; płyta CD Logistyka - nauka, nr 1, Czasopismo dla profesjonalistów; ISSN 1231-5478
 • Nanotechnologie a bezpieczeństwo personalne i strukturalne Logistyka 2 (2014), s. 556-63; Logistyka – nauka, płyta CD, nr 1; ISSN 1231-5478
 • The Reductionist Anthropology and Human Safety. The Study of Parfit's Concept of Survival Security Dimensions. International & National Studies, No. 13 (2015), s. 95-105, „From Personal to Global Security”; ISSN 2353-7000
 • Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w ideologii transhumanizmu Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 18 (2015), s. 52-73; ISSN 2299-4033
 • Skutki ekologiczne stosowania technologii GRIN Logistyka 4 (2015), s. 7497-7502; Logistyka-nauka, CD nr 2, cz. 5; ISSN 1231-5478
 • Bezpieczeństwo stosowania nanoleków Logistyka 4 (2015), s. 7503-7508; Logistyka-nauka, CD nr 2, cz. 5; ISSN 1231-5478
 • Psycho-cybernetyczne uwarunkowania członków grup dyspozycyjnych Logistyka 5 (2015), s. 901-907; Logistyka-nauka, CD cz. 2; ISSN 1231-5478
 • Prakseologiczne kryteria bezpieczeństwa Logistyka 5 (2015), s. 895-900; Logistyka-nauka, CD cz. 2; ISSN 1231-5478

Wybrane Rozdziały w Monografiach Wielokulturowych

 • The operationism postulate in the classical kinematics in: "Isaac Newton's ' Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", ed. W.A. Kamiński, World Scientific, Singapore 1988, p. 61-68; ISBN 9971-50-533-9
 • The indistinguishability and the Heisenberg relation in: "Recent and Future Experiments and Interpretations", eds. L. Kostro, A. Posiewnik, J.
 • Intergalactic dust and the various schemes of evolution of the Universe, part II: The future search of voids in the Jagiellonian Field in: "From Stars to Quasars", eds. S. Grudzińska, B. Krygier, Wyd. UMK, Toruń 1989, p. 125-136; ISBN 83-231-0118-3
 • O wartościach właściwych nauce i instrumentalizowaniu nauki [w:] "Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach", red. B. Szymańska, J. Pawlica, Wyd. UJ, Kraków 1993, s. 81-90; ISBN 83-233-0718-0
 • Patologiczne oblicze walki o eter w dwudziestowiecznej fizyce [w:] "Patologia i terapia życia naukowego", red. J. Goćkowski, P. Kisiel, Universitas, Kraków 1994, s. 101-110; ISBN 83-7052-164-9
 • The ambiguity of the Lakatos-Zahar reconstruction of classical and relativistic programmesin: "The Problems of Rationality in Science and its Philosophy", ed. J. Misiek, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1995, p. 109-117; ISBN 0-7923-2925-2
 • Biological conditions of physical models w: "Modelowanie Systemów Biologicznych - MSB'95", red. J. Trąbka, Collegium Medicum UJ, Kraków 1995, s. 135-139
 • O giedyminowskiej wersji konwencjonalizmu w: "O nauce i filozofii nauki", red. K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 227-235; ISBN 83-7112-198-9
 • The anthropic principle as a cosmological principle in: "Pecularity of a Man as a Biocultural Species", ed. A. Wiercińska, Wydaw. Sorus, Warszawa 1996, p. 7-14; ISBN 83-8559-88-6
 • The anthropic object-subject relation Cosmos-Logos III (1996) s. 51-57, „Podmiot i przedmiot”, Ofic. Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1996; ISBN 83-7085-192-4
 • Świat w perspektywie poznawczych funkcji języka [w:] "Człowiek wobec Świata", red. Z. Hull, W. Tulibacki, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Olsztyn 1996, s. 226-235; ISBN 83-901304-8-3
 • On the frontiers of methodology Cosmos-Logos IV (1997) s. 9-26, „Analizy metodologiczne w nauce”, Ofic. Wydaw. Polit. Wroc., Wrocław 1996; ISBN 83-7085-307-2
 • Porównanie relacji między metafizyką a nauką, zaproponowanej przez Zawirskiego, z relacją między metafizyką szczegółową a nauką Prace III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie
  1 (2000) s. 140-145 “Kraj i emigracja. Bieżące zagadnienia ekonomiczne, społeczne i humanistyczne”, red. Z. Wałaszewski, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn; ISBN 1 870027 71 X
 • Liberalny kapitalizm i marksistowski kolektywizm a błąd antropologiczny materializmu Zeszyt Naukowy 3 (2000) s. 131-148, “Czynniki ekonomiczne, polityczne, ideowe i prawne kształtujące okres transformacji lat 90.”, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii, Wyd. Educator, Częstochowa 2000; ISBN 83-87458-42-2.
 • Idealisation and reality [w:] Jan Trąbka, „W uniwersalnym kręgu cybernetyki”, Oficyna Wydawnicza ABRYS, Kraków 2001, s. 228-242; ISBN 83-85827-67-6,
 • Jak nie kłamią prawa teoretyczne? The Pecularity of Man, vol. 6 (2001) s. 319-325, „Tradycyjne i współczesne systemy wartości. Przeciwieństwo drugie: <>”, red. A. Wierciński, Zakład Antropologii Historycznej Instytutu Archeologii Uniwersytet Warszawskiego i Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Warszawa-Kielce 2001, ISBN 83-87798-31-2Quaestiones, vol. I (2002) s. 77-83, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
 • Problemy etyki przedsiębiorczości w „Ziemi obiecanej” Władysława Reymonta Cosmos-Logos, vol. VI (2002) s. 87-95, „Część i całość”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002, ISBN 83-7085-626-8,
 • Skłonności, może-zony, potencjalności[w:] „Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współczesnej filozofii nauki”, red. W. Krajewski i W. Strawiński, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2003, s. 215-225; ISBN 83-89100-22-3,
 • Filozofia wiedzy Kazimierza Ajdukiewicza i Ludwika Flecka Roczniki Naukowe IV (2003) s. 13-29, „Filozofia i metodologia nauk”, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej „Humanistyczna Wałbrzyska”, Wałbrzych 2003; ISBN 83-88425-90-0,
 • Kanony estetyczne modelowania przedmiotu zjawiskowego [w:] „Homo experimentator”, red. D. Sobczyńska, P. Zeidler, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2003, s. 237-254; ISBN 83-7092-077-2,
 • Wolność działania przedsiębiorczego. Przeciwsolidarnościowy homomorfizm ustrojowy [w:] „Kongres Polski Suwerennej”, tom I, red. J. Wysocki, Wyd. „Wektory”, Wrocław 2004, s. 56-66; ISBN 83-918847-5-9,
 • O niejednoznaczności procedur interpretacyjnych w naukach empirycznych [w:] „Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii”, red. G. Musiał, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, 359-370; ISBN 83-7246-819-2,
 • Czyn jako przedmiot kwalifikacji moralnej Disputationes Ethicae nr 3, „Etyka a prawo. Etyka działania”, Wydaw. Akademii Polonijnej w Częstochowie „Educator”, Częstochowa 2007, s. 117-133; ISBN 9788388896897,
 • Relacja „natura-kultura’ wobec relacji „kobieta-męzczyzna” w „Emancypacji kobiet” Cypriana Kamila Norwida Roczniki Naukowe PWSZ XIII (2007) s. 45-53, Wyd. PWSZ w Wałbrzychu, Wałbrzych 2007; ISBN 978-83-88425-92-9,
 • The Relation Thing-Number in the Cosmological Framework Africa Tomorrow 8 (1) (2007) s. 7-14, Morogoro, Tanzania; ISBN 9987 645 04 6,
 • Teorie skłonności jako ontologia i protonauka [w:] "Pogranicza nauki. Protonauka - paranauka - pseudonauka", red. J. Zon, Filozofia Przyrody i Filozofia Przyrodoznawstwa 3, Wydaw. KUL, Lublin 2009, s. 115-130; ISBN 978-83-7363-812-9,
 • Etyczny kontekst walki o eter w fizyce pierwszej połowy XX w. [w:] „Fyzika a etika v interkultúrnom dialógu”, red. I. Miháliková, Fyzika a Etika III, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 199-210; ISBN 978-80-8094-504-6,
 • Wolność a wolna wola osoby [w:] „Personálna obnova humanity na prahu 21. staročia”, red. M. Klobišická, M. Jozek, Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 157-166; ISBN 978-80-8094-465-0,
 • Żądza mocy Hobbesa podstawą pojmowania przedsiębiorczości i człowieka pracy [w:] „Młody człowiek wobec pracy, wyzysku, i bezrobocia”, red. A. Hennel-Brzozowska, Wydaw. <>, Kraków 2014, s. 65-86; ISBN 978-83-4028-52-6,
 • Wizerunek idealnego dowódcy i przywódcy [w:] „Dowódca a przywódca”, Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Wrocław 2014, s. 9-23; ISBN 978-83-63900-06-9,
 • Transhumanizm – ochrona i zagrożenia bezpieczeństwa personalnego [w:] „System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Synergia zagrożeń”, red. H. Spustek, Wydaw. WSOWL, Wrocław 2014, s. 17-38; ISBN 978-83-63900-62-5,
 • Commonwealth jako dobro wspólne [w:] „Dobro wspólne”, red. D. Probucka, Wydaw. Nauk. Uniwer. Pedagog., Kraków 2010, s. 187-191; ISBN 978-83-7271-161-8,
 • Podstawa ontyczna dylematów bioetycznych w redukcjonizmie konstytutywnym [w:] „Zdrowie publiczne: współczesne uwarunkowania i trendy rozwojowe”, red. Z. Świderek, W. Wróbel, A. Kryński, Wydaw. Educator, Częstochowa 2010, s. 15-20; ISBN 978-83-7542-061-6,
 • Fundamentalizm i postmodernizm a uniwersalizm [w:] „Postmodernizm i fundamentalizm a prawda – od idei do praxis”, red. H. Grzmil Tylutki i A. Hennel Brzozowska, Wydaw. PAU i UJ, Kraków 2010, s. 25-50; ISBN 978-83-7676-060-5,
 • Zniewolenie doraźnością w koncepcji tożsamości osobowej Dereka Parfita Disputationes Ethicae V (2010) s. 21-48, Wydaw. Educator, Częstochowa 2010; ISBN 978-83-7542-088-3 (z Łukaszem Suligą),
 • Przyjaźń a dzielności etyczne w wychowaniu [w:] „Wychowanie do przyjaźni. Od idei do praxis”, red. A. Hennel-Brzozowska, Wyd. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011, s. 55-74; ISBN 978-83-7676-088-9,
 • Wyznaczniki bezpieczeństwa państwa idealnego [w:] „Etyka życia publicznego. Humanistyka – Prawo – Gospodarka”, Wydaw. Educator, Częstochowa 2011, s. 9-20; ISBN 978-83-7542-085-2,
 • Aksjologia postępowania żołnierza zawodowego w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego [w: ]"Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych", red. H. Spustek, Wyd. WSOWL, Wrocław 2012, s. 281-294; ISBN-978-83-63900-68-7 (z Maciejem Rowickim),
 • Szczęście i bezpieczeństwo osoby w etyce hedonistycznej i utylitarystycznej [w:] "Bezpieceństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. Bezpieczeństwo a wolność obywatela", Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013, s. 21-35; ISBN 978-83-63999-17-5,
 • Usposobienie do melancholii w antropologii fundującej pesymizm moralny [w:] "Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania 'Melancholii' Antoniego Kępińskiego. Perspektywa Fides i Ratio", red. A. Hennel-Brzozowska i S. Jaromi, Wydaw. Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 157-175; ISBN 978-83-767-195-4,
 • Osoba a indywiduum – kontekst humanistyczny a kontekst społeczny bezpieczeństwa [w:] „Bezpieczeństwo personalne i strukturalne III. Czynniki antropologiczne i społeczne bezpieczeństwa personalnego”, Wydaw WSOWL, Wrocław 2015, s. 5-17,
 • Założenia ontologiczne w teoriach ruchu Arystotelesa i Newtona [w:] „Filozofia — nauka — religia”, red. P. Bylica, K. Kilian, R. Piotrowski, D. Sagan, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2015, s. 321-333; ISBN 978-83-7842-178-8.

Udział w wybranych projektach badawczych

 • Uczestnik projektu badawczego w tematyce teorio polowego opisu oddziaływania cząstek elementarnych, 1975-1976, Instytut Fizyki Teoretycznej, Uniwersytet Wrocławski,
 • Uczestnik co najmniej czterech projektów badawczych z zakresu teorii wiedzy i metodologii nauk empirycznych i technicznych - Politechnika Wrocławska, Wydział Organizacji i Zarządzania i Wydział Elektroniki, 1978-1982,
 • Kierownik projektu badawczego z zakresu propagowania promieniowania w wielkoskalowej struktur materii i teorii wiedzy naukowej, Instytut Fizyki Technicznej, Politechnika Wrocławska, 1984-1991,
 • Kierownik projektu ministerialnego grantu z zakresu filozofii nauki, 1994,
 • Kierownik i uczestnik ok 10 projektów badawczych (w ramach badań własnych i statutowych) w tematyce filozofii wiedzy i etyki gospodarowania, Wydział Informatyki i zarządzania, Politechniki Wrocławskiej 1992-1997,
 • Kierownik czterech i uczestnik kilku projektów badawczych z zakresu analizy społecznych uwarunkowań transformacji ustrojowej oraz etyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Administracji, Akademia Polonijna, 1999-2000, 2007-2010,
 • Kierownik projektu badawczego z metodologii nauk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, 1993,
 • Uczestnik europejskiego projektu badawczego Program Ramowy 5, w tematyce "Productivity Gap", Politechnika Opolska, 2001-2003,
 • Kierownik i uczestnik ponad 10 projektów badawczych z zakresu filozofii wiedzy naukowej (badania własne i statutowe), Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Kierownik tematów badań statutowych WSOWL: „Bezpieczeństwo personalne w warunkach pokoju i wojny”, WNoB/003/DZS – 2012-2014 „Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego”, 1. Etap, 37/WNoB/8/DzS – 2015, 2016.

 

Konsultacje: Środy nieparzyste 10.30-11.30 Czwartki parzyste 12:00-13:00

Pokój: 4.027

Nr tel.: 261 658 529

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top