Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Studenci ze stwierdzonym orzeczeniem stopnia niepełnosprawności mają prawo do dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, w szczególności:

 • otrzymania w formie pisemnej materiałów dydaktycznych od prowadzących zajęcia (w przypadku studentów niedosłyszących lub głuchych);
 • odbywania zajęć, w miarę możliwości lokalowych uczelni, na parterze lub w budynku przystosowanym do osób z niepełnosprawnością bez konieczności przemieszczania się (w przypadku studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo niewidomych);
 • nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk (w przypadku studentów niedowidzących albo niewidomych);
 • wyznaczonego stałego miejsca dla wózka inwalidzkiego lub stanowiska na sali w trakcie trwania zajęć (w przypadku studentów z niepełnosprawnością ruchową, niedowidzących albo niewidomych);
 • odbywania zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów z niepełnosprawnością.

 

W uzasadnionych przypadkach studenci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie formy zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności poprzez:

 • wydłużenie czasu pisania do 50%;
 • zamianę formy;
 • używanie komputera;
 • przygotowanie materiałów zaliczeniowych i egzaminacyjnych w powiększonej czcionce dla osób niedowidzących albo niewidomych;
 • możliwość zdawania materiałów w mniejszych partiach.

 

Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan na wniosek studenta (zgodnie z § 29 ust. 8 Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki).

Wszyscy studenci posiadający aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie asystenta studenta z niepełnosprawnością.

Do zadań asystenta należy m.in:

 • pomoc studentom z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim, przy pokonywaniu barier architektonicznych w dotarciu na zajęcia dydaktyczne i praktyki oraz w przemieszczaniu się między budynkami Uczelni;
 • asysta podczas wyjazdów studyjnych lub edukacyjnych odbywających się w ramach kształcenia na Uczelni;
 • sporządzanie notatek z zajęć dydaktycznych i praktyk;
 • wspieranie studenta w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w dziekanacie, w Biurze Obsługi Studentów oraz innych jednostkach organizacyjnych, w tym pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych;
 • pomoc w kontakcie z wykładowcami w celu zdobycia materiałów dydaktycznych;
 • adaptacja materiałów dydaktycznych (zmiana formy materiałów dydaktycznych z pisemnej na głosową, z głosowej na pisemną, itp.), jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj niepełnosprawności studenta.

 

Decyzję o przyznaniu asystenta podejmuje Prorektor ds. Studenckich po zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Wniosek (wraz z kserokopią orzeczenia) należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, który po zaopiniowaniu, przekazuje go do ostatecznej decyzji Prorektorowi ds. Studenckich. Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o decyzji.

 

Back to top