Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Zestawienie liczby miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów

w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego przygotowujące do pełnienia służby w 2017 roku

Lp. Korpus osobowy Grupa osobowa Limit miejsc1/

1

Medyczny

lekarzy 1
weterynarii 2
farmaceutów 2
psychologów 2
fizykobiochemików 1
dentystów 1
pielęgniarstwa 10
ratownictwa medycznego 2
2 Duszpasterstwa teologiczna 1

1/ limit dla osób ze środowiska cywilnego oraz podoficerów zawodowych

Podstawa – Decyzja Nr 277/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017 r.

 

Wymagania kwalifikacyjne do Korpusu Osobowego Duszpasterstwa określa Ordynariat Polowy.

 

Wymagania kwalifikacyjne do Korpusu Osobowego Medycznego

Grupa osobowa Wymagany kierunek ukończonych studiów Dodatkowe wymagane kwalifikacje Preferowane Kontakt Limit miejsc

LEKARZY

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarskim

- posiadanie tytułu lekarza

aktualne prawo wykonywania zawodu

- co najmniej 3 letni staż w zawodzie i posiadanie pozytywnej  opinii kierownika/dyrektora osoby nadzorującej merytorycznie prace lekarza

- specjalizacja w jednej z dziedzin medycyny: anestezjologia, chirurgia, ortopedia i traumatologia, medycyna ratunkowa, choroby zakaźne, medycyna morska i tropikalna, medycyna lotnicza, epidemiologia, toksykologia kliniczna, chirurgia szczękowa

- członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej

- ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych
w dziedzinie chirurgii lub interny polowej

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowa, bezpieczeństwo narodowe  lub wewnętrzne

261 873 205

ppłk lek.

Marek WESELAK

1

DENTYSTÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na wydziale lekarsko-dentystycznym

- posiadanie tytułu lekarza dentysty

aktualne prawo wykonywania zawodu

- co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie
 i posiadanie pozytywnej opinii kierownika/dyrektora osoby nadzorującej merytorycznie prace lekarza

- specjalizacja w  jednej z dziedzin medycyny: chirurgia szczękowa, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza

- członkostwo w Wojskowej Izbie Lekarskiej

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne

261 873 205

ppłk lek.

Marek WESELAK

1

WETERYNARII

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku weterynaria,

- posiadanie tytułu lekarza weterynarii

aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii wydane przez Okręgową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną

- praca w uczelnianych kołach naukowych

- szkolenia, kursy z zakresu chorób psów

- szkolenia, kursy z zakresu diagnostyki rtg, usg

- szkolenia, kursy z zakresu weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

261 873 043

płk Grzegorz KRÓL

2

FARMACEUTÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku farmaceutycznym

- posiadanie tytułu magistra farmacji

aktualne prawo wykonywania zawodu farmaceuty

-udział w pracach kół naukowych, badawczych

261 879 604

płk Mariusz CZECH

2

PSYCHOLOGÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia

- posiadanie tytułu (dyplomu) magistra psychologii

co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie, z czego co najmniej dwa lata
w ostatnim okresie trzech lata zatrudnienie na stanowisku psychologa

Opcjonalnie: 1 lub 2 lub 3 lub 4

1. posiadanie specjalizacji z Psychologii Klinicznej
w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.) bądź ukończenie 2 lat ww. specjalizacji

2.Posiadanie uprawnień psychoterapeuty bądź ukończenie co najmniej dwóch lat nauki w ośrodku lub szkole Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

3.Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu: psychosomatyki, psychoonkologii, interwencji kryzysowej, neuropsychologii, psychologii klinicznej dziecka

4. Co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie
z zatrudnieniem na stanowisku psychologa w jednostce wojskowej, jednostce organizacyjnej resortu ON, podmiocie leczniczym utworzonym lub nadzorowanym przez MON oraz posiadanie pozytywnej opinii kierownika/dyrektora ww. jednostki oraz osoby nadzorującej merytorycznie

261 879 669

p. Sebastian CHMIELIŃSKI

2

FIZYKO

BIOCHEMIKÓW

- dyplom ukończenia studiów wyższych na jednym
z kierunków: biologia, chemia lub fizyka

-posiadanie tytułu (dyplomu) magistra biologii, chemii lub fizyki

- dotychczasowa służba w strukturach: pionu sanitarnego, diagnostyce laboratoryjnej wojskowych podmiotów medycznych, strukturach OPBMR i COAS

- udział w misjach PKW/PJW na etatach związanych z zabezpieczeniem sanitarnohigienicznym i przeciwepidemicznym wojsk, med. strukt. laboratoryjnych, OPBMR, wojsk chemicznych

- znajomość podstawowych standardów i procedur obejmujących działalność laboratoryjną, diagnostyczną i w zakresie ochrony indywidualnej
 i zbiorowej

261 873 042

płk Tadeusz NIEREBIŃSKI

1

PIELĘGNIARSTWA

- posiadanie dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej, tj. uczelni prowadzącej kształcenie na poziomie studiów II stopnia lub magisterskich studiów jednolitych na kierunku pielęgniarstwo

- posiadanie tytułu magistra pielęgniarstwa

- posiadanie prawa wykonywania zawodu stwierdzone przez Okręgową Radę Pielęgniarek
i Położnych

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki

- ukończenie kursów (specjalistycznych, doskonalących, kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych) oraz szkoleń dla pielęgniarek

- udział w zabezpieczeniu medycznym misji PKW/PJW

261 879 699

mjr dr n. med. Barbara SOŃTA

10

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

- dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat) na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub ratownik medyczny

- posiadanie tytułu magistra na kierunkach: zdrowie publiczne, biologia człowieka, zarządzanie kryzysowe i innych związanych z organizacją i zarządzaniem w służbie zdrowia

- co najmniej 12 miesięczny staż pracy w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Centrum Urazowe)

- realizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych w różnych formach kształcenia (potwierdzone w karcie doskonalenia zawodowego)

- ukończenie kursów i szkoleń specjalistycznych
w dziedzinie ratownictwa medycznego, medycyny pola walki, ratownictwa wysokościowego
 i chemicznego

- ukończenie studiów podyplomowych na kierunku: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne

261 879 618

ppor. Anna ALEKSANDRZAK

2

 

Kandydaci (osoby niebędące żołnierzami zawodowymi) ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej Uczelni oraz złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2017 r. do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

Podoficerowie zawodowi rejestrują się na stronie internetowej uczelni. Dokumenty określone w zasadach naboru składają drogą służbową, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

 

Szczegółowe zasady naboru:

Uchwała Nr 33/X/2016 Senatu WSOWL imienia generała Tadeusza Kościuszki z dnia 27 października 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w roku akademickim 2016/2017 na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w ramach trzymiesięcznego Studium Oficerskiego plik pdf

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMIN UWAGI
Kompletowanie dokumentów do 20 stycznia 2017 r.

-  liczy się data złożenia dokumentów w WKU

-  liczy sięo data wpłynięcia dokumentów do kancelarii jw.)

Dzień stawiennictwa
w WSOWL na egzaminy
i rozmowę kwalifikacyjną

Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

do godz. 7.00

15.03.2017 r.

     -    jest to ostateczny termin kompletowania dokumentów,
w tym orzecze
ń RWKL
i pracowni psychologicznej
o zdolno
ści do zawodowej służby wojskowej.

Egzamin wstępny

­    test znajomości j. angielskiego;

­    sprawdzian sprawności fizycznej,

Rozmowa kwalifikacyjna
Ogłoszenie wyników do 22.03.2017 r. Na stronie internetowej uczelni www.wso.wroc.pl
Wcielenie do służby wojskowej
 i rozpocz
ęcie szkolenia w WSOWL
19.04.2017 r.(dotyczy osób ze środowiska cywilnego i podoficerów zawodowych) Stawiennictwo do godz. 9.00 WSOWL
ul. Czajkowskiego 109 Wrocław

 

 

 

UWAGA PRZECZYTAJ PRZED REJESTRACJĄ!

Procedura dodawania adresów e-mail do białej listy

 

Back to top