Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Informacje ogólne

Studium Języków Obcych prowadzi stacjonarne kursy języka angielskiego na poziomach 1 – 3 oraz języka rosyjskiego na poziomie 1 dla żołnierzy zawodowych i pracowników wojska skierowanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

Liczbę grup na danym poziomie zaawansowania, liczbę miejsc na poszczególnych poziomach oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia kursów określa Roczny plan kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej zatwierdzony przez dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON na dany rok kalendarzowy.

Kursy na 1. i 2. poziomie trwają 590 godz., a na 3. poziomie 620 godz.

 

Harmonogram

Zgodnie z Planem kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej, w WSOWL zaplanowano realizację następujących kursów:

język angielski:

Poziom Termin realizacji kursu
1

04.09.2017 r. – 30.01.2018 r.

2

04.09.2017 r. – 02.02.2018 r.

3

05.09.2017 r. – 09.02.2018 r.

 

Kwalifikowanie kandydatów na kursy

Kandydaci, którzy zostali skierowani do WSOWL na kursy na poziomie 2 i 3, podlegają testowi sprawdzającemu na poziomie o jeden niższym od poziomu kursu. Celem testu jest ocena znajomości języka angielskiego oraz zakwalifikowanie kandydatów do odpowiednich grup szkoleniowych. Test składa się z części pisemnej (test leksykalno-gramatyczny z elementami czytania i słuchania) oraz części ustnej (rozmowa z egzaminatorem). Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

W przypadku zaliczenia testu o zakwalifikowaniu na kurs decyduje liczba uzyskanych punktów, aż do wyczerpania limitu miejsc.

W przypadku niezaliczenia testu kandydat jest skreślany z listy zakwalifikowanych na kurs.

Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowania kandydatów na kursy językowe określone są w Decyzji nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 193 z dn. 29.06.2015 r.).

 

Przebieg kursu

Zajęcia na kursie odbywają się we wszystkie dni robocze, po 6-7 godz. dziennie, od godz. 8.00 do godz. 15.00.

W trakcie kursu słuchacze przystępują do trzech testów okresowych, które mają na celu ocenę dokonywanych przez nich postępów. Niezaliczenie testu skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy kursu. Na około dwa tygodnie przed zakończeniem kursu przeprowadzany jest egzamin próbny, który ma format egzaminu końcowego i oceniany jest zgodnie z kryteriami obowiązującymi dla danego poziomu wg STANAG 6001.

Egzamin resortowy odbywa się na zakończenie kursu w trakcie dwóch ostatnich dni jego trwania. W pierwszym dniu słuchacze zdają egzamin ze sprawności czytanie, słuchanie i pisanie, a w drugi ze sprawności mówienie.

Świadectwa uzyskane przez słuchaczy po przeprowadzonym egzaminie przesyłane są do ich macierzystych jednostek w terminie do 30 dni od zakończenia kursu.

 

Program kursu i podręczniki

Zakres materiału realizowanego na kursach języka angielskiego na danym poziomie określa Ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /Poziomy I – III wg STANAG 6001/. a w przypadku języka rosyjskiego Ramowy program nauczania języka rosyjskiego w Siłach Zbrojnych RP Edycja III /Poziomy I – III wg STANAG 6001/.

WSOWL nie zapewnia podręczników. W przypadku gdy nie są one dostępne w Bibliotece Głównej, słuchacze muszą je nabyć na własny koszt.

 

Sprawy organizacyjne

Żołnierze zawodowi uczestniczą w zajęciach w ubiorze polowym.

Przybywając na kurs, słuchacze powinni przywieźć ze sobą świadectwo potwierdzające dotychczasową znajomość języka angielskiego wg STANAG 6001.

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie WSOWL, przy ul. Czajkowskiego 109.

Uczestnictwo w zajęciach programowych jest obowiązkowe. Zwolnienie z zajęć odbywa się wyłącznie za zgodą Rektora-Komendanta WSOWL.

Słuchacze, którzy nie mieszkają na terenie garnizonu Wrocław zakwaterowani są w budynku internatowym w pokojach dwuosobowych.

Uczesnicy kursów mają możliwość korzystania z obiektów sportowych Uczelni (basen, siłownia, sala gimnastyczna) zgodnie z harmonogramem ich wykorzystania.

Parkowanie pojazdów odbywa się na zewnętrznym parkingu niestrzeżonym (wjazd od ul. Koszarowej).

 

Porządek dnia

Godz. zajęć Od – do
1 – 2 08.00 – 09.30
3 - 4 09.40 – 11.10
5 - 6 11.50 – 13.20
7 13.30 – 14.15
8 14.15 – 15.00

 

Back to top