Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Studia I stopnia o profilu praktycznym realizowane na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa" w specjalnościach:

 • Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
 • Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych

 

O przyjęcie na stacjonarne studia I stopnia może ubiegać się absolwent szkoły ponadgimnazjalnej. Postępowanie rekrutacyjne na studia ma charakter konkursowy, w którym podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią wyniki egzaminu maturalnego.

 

Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i przygotowują słuchaczy do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Plan studiów i program nauczania zawiera grupy treści kierunkowych wspólne dla wszystkich studentów oraz grupy treści specjalistycznych, zróżnicowane dla poszczególnych specjalności.

 

Plan studiów Inżynieria bezpieczeństwa technicznego (studia stacjonarne i niestacjonarne) plik pdf

Plan studiów Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych (studia stacjonarne i niestacjonarne) plik pdf

 

Plan studiów i program nauczania został opracowany zgodnie z ideą równomiernego obciążenia studentów nakładem pracy w poszczególnych semestrach studiów. Przedmiotom przydzielono określone wartości punktów ECTS. Dla wszystkich semestrów przyjęto równomierne obciążenie 30 punktów, a ogólna liczba za cały okres studiów wynosi 210 punktów.

 

Plan studiów uwzględnia realizację praktyki zawodowej w instytucjach, w których funkcjonują komórki odpowiedzialne za bezpieczeństwo (na piątym semestrze studiów 326 godzin, a na szóstym semestrze studiów 164 godziny). Podstawę osiągnięcia założonych celów szkoleniowych praktyki stanowić będzie realizacja programu praktyki.


Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie w określonym terminie pracy dyplomowej (inżynierskiej) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. Przystąpienie do egzaminu dyplomowego uwarunkowane jest uzyskaniem zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyki przewidzianej w planie studiów, uzyskaniem wymaganej ilości punktów ECTS oraz pozytywnych ocen za pracę dyplomową.


Po zdaniu egzaminu dyplomowego student uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta

Umiejętności i kwalifikacje absolwenta zostały określone zgodnie z uregulowaniami zawartymi w standardzie kształcenia oraz strukturą kwalifikacji absolwenta kierunku inżynieria bezpieczeństwa, a także z przyjętymi w ramach Procesu Bolońskiego tzw. deskryptorami efektów kształcenia.

Absolwent studiów zawodowych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera z inżynierii bezpieczeństwa, w jednej z dwóch specjalności: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego lub Bezpieczeństwo w systemach logistycznych i transportowych.

Zakładane cele kształcenia oraz kompetencje ogólne i specyficzne, które uzyskają absolwenci, odnoszą się do wiedzy, umiejętności i postaw, w tym umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy, dokonywania ocen i formułowania sądów, komunikowania się z otoczeniem, kontynuacji kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria bezpieczeństwa powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencję odnoszące się efektów kształcenia w obszarze nauk technicznych z uwzględnieniem osiągnięcia także kompetencji inżynierskich.

 

Absolwent studiów powinien posiadać specjalistyczna wiedzę w zakresie:

 • bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych;
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • wykonywania analiz bezpieczeństwa i ryzyka;
 • funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem;
 • zasad prawnych oraz procedur związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych.


Absolwent studiów powinien posiadać umiejętności w zakresie:

 • korzystania z wiedzy nabytej podczas studiów w przyszłym zawodzie;
 • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym;
 • aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej związanej z inżynierią bezpieczeństwa;
 • kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną;
 • organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych,
 • działań zapobiegających i ograniczających wypadki oraz awarie;
 • projektowania oraz monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa;
 • pełnienia funkcji organizatorskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
 • posługiwania się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu;
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym terminologii z inżynierii bezpieczeństwa.


Absolwenci studiów powinni charakteryzować się pozytywnie ukształtowanymi postawami oraz cechami osobowo-zawodowymi w zakresie:

 • samoświadomości;
 • samoregulacji;
 • motywacji;
 • umiejętności społecznych;
 • empatii;
 • bystrości umysłu (spostrzegawczości);
 • zdolności adaptacyjnych;
 • umiejętności analitycznych;
 • przywództwa;
 • prawości.

 

Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów będą: struktury administracji państwowej, samorządowej oraz sektora gospodarczego, a także organizacje i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz ratowanie ich życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Przykładowymi pracodawcami mogą być: Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Zakładowa Służba Bezpieczeństwa.

 

Absolwenci kierunku Inżynieria bezpieczeństwa mogą być również zatrudniani w instytucjach naukowo-badawczych, ośrodkach wdrożeniowych, szkolnictwie wyższym, sektorze przemysłu obronnego oraz dynamicznie rozwijającym się sektorze współpracy cywilno-wojskowej.

  

Back to top