Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Wydział Zarządzania

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Ogłasza nabór

na

Dwusemestralne Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH

w semestrze letnim 2016/2017 i zimowym 2017/2018

 

Jakie kompetencje zawodowe mogą uzyskać absolwenci Studiów?

 • Znajomość struktur i zadań krajowego systemu zarządzania kryzysowego.
 • Znajomość zasad i procedur organizowania systemu ratownictwa medycznego.
 • Umiejętność efektywnego działania w składzie zespołów zarządzania kryzysowego różnych szczebli.
 • Umiejętności kierowania organizacją w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.
 • Umiejętność analizowania ryzyka zagrożeń i projektowania procedur bezpieczeństwa dla organizacji.
 • Znajomość zasad współdziałania instytucji cywilnych z „komponentem wojskowym” w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla osób, legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla:

 • pracowników administracji państwowej oraz samorządowej, zatrudnionych w zespołach zarządzania kryzysowego;
 • funkcjonariuszy „służb mundurowych” (wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej);
 • pracowników szeroko rozumianej sfery biznesowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo fizyczne i informacyjne organizacji;
 • innych osób dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia Centrów Zarządzania Kryzysowego i Zespołów Zarządzania Kryzysowego. Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami zarządzania kryzysowego na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze Studium będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach zagrożeń (powodzie, pożary, katastrofy naturalne itp.) dostępnych w WSOWL. Na zakończenie Studium zaplanowano ćwiczenie (sztabową grę taktyczną), w którym słuchacze na stanowiskach w rzeczywistym centrum zarządzania kryzysowego będą realizowali procedury kryzysowe we współdziałaniu ze sztabem wydzielonej jednostki Sił Zbrojnych.

Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

Semestr I

  Przedmiot Liczba godzin
Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego 10
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 6
Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń 8
Planowanie w zarządzaniu kryzysowym 10
Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej 10
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 8
Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 8
Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych 6
Bezpieczeństwo publiczne 8
10  Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych 8
11  Komunikacja społeczna i media w zarządzaniu kryzysowym 6
12  Organizacja działania zespołowego i przywództwo 8
13  Prowadzenie akcji ratowniczych 8
14  Seminarium dyplomowe 6

 

Semestr 2

  Przedmiot Liczba godzin
Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne 12
Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych 10
Standardowe procedury operacyjne 14
Obrona cywilna 6
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych 8
Łączność i informatyczne wspomaganie zarządzania kryzysowego 8
Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego - sztabów kryzysowych 8
Komputerowe modelowanie i symulacja zagrożeń oraz sytuacji kryzysowej 8
Gra decyzyjna w centrum zarządzania kryzysowego 10
10  Seminarium dyplomowe 6Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów Podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie: oceny zagrożeń, szacowania ryzyka i praktycznego zarządzania kryzysowego. Wśród wykładowców są także osoby aktualnie zatrudnione w zespołach kierowania kryzysowego, systemach ratownictwa medycznego oraz zespołach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Kwalifikacje kadry są gwarantem wysokiej jakości produktu edukacyjnego i dostosowanie go do zmieniającej się rzeczywistości w skali zarówno globalnej, jak i sytuacji wewnętrznej kraju.

 

Co oferujemy studentom?

Słuchacze Studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie Uczelni.

 

Jakie są warunki przyjęcia?

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankieta osobową,
 • dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podpisane (imię i nazwisko) zdjęcie o wymiarze 35x45 mm,
 • kopia dowodu osobistego,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Minimalna liczebność grupy umożliwiająca uruchomienie studiów - 15 osób.

 

Wnioski na piśmie należy kierować na adres:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

51-147 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

„Studia podyplomowe”

 

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program Studiów obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia są prowadzone w systemie dwudniowych (sobotnio – niedzielnych) zjazdów raz w miesiącu. Na zakończenie drugiego semestru nauki, słuchacze będą uczestniczyli w dwudniowych ćwiczeniach z zakwaterowaniem na terenie jednostki wojskowej poza Wrocławiem.

 

Jakie są warunki ukończenia Studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

 

Jakie świadectwo otrzymują absolwenci Studiów?

Każdy absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jakie są opłaty:

Koszt pełnych studiów wynosi 3900 zł. Płatność może zostać rozłożona na 10 rat po 390 zł.

Opłatę należy przekazać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe uczelni:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

51-147 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

 

Back to top