Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Wydział Zarządzania

Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Ogłasza nabór

na

Dwusemestralne Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

w semestrze letnim 2016/2017 i zimowym 2017/2018

 

Jakie efekty kształcenia chcemy osiągnąć w trakcie Studiów?

W trakcie dwusemestralnych Studiów Podyplomowych absolwenci winni uzyskać następujące kompetencje zawodowe (specjalnościowe).

W zakresie wiedzy:

  • znajomość systemów bezpieczeństwa państwa i systemów zarządzania kryzysowego w jednostkach wojskowych szczebla taktycznego i operacyjnego;
  • znajomość systemów i procedur zarządzania (dowodzenia) na stanowiskach sztabowych w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych zaszeregowanych do stopnia majora,
  • znajomość systemów i procedur zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatowych, miejskich i wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

 

W zakresie umiejętności:

  • skuteczne działanie w składzie zespołów reagowania kryzysowego różnych szczebli.
  • kierowanie (dowodzenie) strukturą wojskową w sytuacjach kryzysowych o charakterze zarówno militarnym, jak i niemilitarnym.
  • analizowanie zagrożeń i projektowanie działań militarnych na szczeblu taktycznym.
  • skuteczne projektowanie i realizowanie procedur oraz zorganizowane działanie w sytuacjach kryzysowych.
  • organizowanie systemu dowodzenia na szczeblu taktycznym.
  • współdziałanie w ramach struktur jednostek wojskowych z administracją państwową i samorządową w ramach krajowego (i regionalnego) systemu zarządzania kryzysowego.

 

Do kogo adresujemy naszą ofertę?

Studia są przeznaczone dla oficerów pełniących zawodową służbę wojskową, wyznaczonych na stanowiska sztabowe w pododdziałach, oddziałach i związkach taktycznych, zaszeregowanych do stopnia majora, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla tych oficerów, dla których wiedza w zakresie zarządzania kryzysowego jest niezbędna na zajmowanym (lub przewidywanym do objęcia) stanowisku. Kwalifikowanie na Studia Podyplomowe jest realizowane przez właściwe organy wojskowe w ramach systemu doskonalenia kadr Sił Zbrojnych RP.

 

Jaka jest tematyka zajęć?

Zajęcia mają w większości charakter ćwiczeniowy (treningowy), w tym także w terenie, z wykorzystaniem sprzętu łączności i standardowego wyposażenia sztabów na szczeblu taktycznym. Słuchacze są także praktycznie zapoznawani z procedurami obowiązującymi na stanowiskach dowodzenia. Szczególną uwagę przywiązujemy do doskonalenia działań zespołowych podczas rozwiązywania procedur, oceny ryzyka i zagrożeń oraz odpowiedniego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Słuchacze Studium będą mieli unikalną w skali krajowej możliwość realizowania ćwiczenia na komputerowych symulatorach podstawowych działań bojowych, jakie są na wyposażeniu WSOWL. Na zakończenie Studium słuchacze przeprowadzą ćwiczenie (sztabową grę taktyczną) w oparciu o realną strukturę sztabu batalionu we współdziałaniu z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego.

Szczegółowa tematyka zajęć jest następująca:

Semestr I

  Przedmiot Liczba godzin
Teoria i praktyka zarządzania kryzysowego 10
Prawne aspekty zarządzania kryzysowego 6
Klasyfikacja i charakterystyka zagrożeń 8
Planowanie w zarządzaniu kryzysowym 10
Proces decyzyjny w sytuacji kryzysowej 10
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych 8
Struktury i zadania organizacji wojskowych 12
Procedury zarządzania-dowodzenia organizacją wojskową 10
Systemy wsparcia organizacji wojskowej 14
10  Zarządzanie logistyczne w organizacji wojskowej 12
11  Łączność i inform. wspomaganie zarządzania organizacją wojskową  14
12  Gra decyzyjna dla wybranych elementów organizacji wojskowej  30
13  Seminarium dyplomowe 6

 

Semestr 2

  Przedmiot Liczba godzin
Bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne 12
Organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych 10
Standardowe procedury operacyjne 14
Proces decyzyjny w zagrożeniach militarnych na szczeblu oddziału 34
Proces planowania współpracy organizacji wojskowej z otoczeniem 30
Doskonalenie zasobów ludzkich w organizacji wojskowej 24
Proces decyzyjny w działaniach stabilizacyjnych na szczeblu oddziału 20
Seminarium dyplomowe 6

 

Jaką oferujemy kadrę dydaktyczną?

Do realizacji Studiów Podyplomowych skompletowaliśmy bardzo dobrą pod względem merytorycznym kadrę dydaktyczną, mającą uznany dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianej problematyki zarządzania (dowodzenia), w tym zwłaszcza zarządzania kryzysowego. Wykładowcami są absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, mający ogromną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dowodzenia organizacją wojskową na szczeblu taktycznym.

 

Co oferujemy słuchaczom?

Słuchacze Studiów otrzymają podstawowe materiały szkoleniowe od prowadzących zajęcia. Mogą także bez ograniczeń korzystać z biblioteki i czytelni znajdującej się na terenie uczelni.

 

Jakie są warunki przyjęcia?

W sprawie warunków przyjęcia na Studia Podyplomowe prosimy skontaktować się z organem kadrowym w jednostce (instytucji) wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową.

 

Jaka jest organizacja zajęć?

Program Studiów obejmuje 300 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów, laboratoriów, seminariów, ćwiczeń oraz e-learningu) prowadzonych w systemie niestacjonarnym. Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia są prowadzone w systemie trzydniowych (piątek-sobota-niedziela) zjazdów raz w miesiącu. Na zakończenie drugiego semestru nauki, słuchacze będą uczestniczyli w dwudniowych ćwiczeniach z zakwaterowaniem na terenie jednostki wojskowej poza Wrocławiem.

 

Jakie są warunki ukończenia Studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych programem, napisanie pracy dyplomowej (końcowej) pod kierunkiem promotora i pozytywnie zdany egzamin końcowy.

 

Jakie świadectwo otrzymują absolwenci Studiów?

Każdy absolwent otrzyma świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Jakie są opłaty:

Koszt pełnych studiów wynosi 5000 zł. Płatność może zostać rozłożona na 10 rat po 500 zł.

Opłatę należy przekazać przelewem lub przekazem pocztowym na konto bankowe uczelni:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

51-147 Wrocław

ul. Czajkowskiego 109

 

Back to top