Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

 

ZARZĄDZANIE

Kierunek studiów Zarządzanie o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru nauk społecznych, dziedziny nauk ekonomicznych oraz dyscypliny naukowej - nauki o zarządzaniu.

Dobre wpisywanie się kierunku w ten obszar kształcenia wynika z faktu, że wiedza, umiejętności i kompetencje zdobywane podczas studiów na kierunku zarządzanie odwołują się nie tylko do dorobku naukowego dyscyplin fundamentalnych dla kierunku: ekonomii i nauk o zarządzaniu, ale i dyscyplin pokrewnych, takich jak psychologia, socjologia czy prawo reprezentowanych przez odpowiednie kierunki studiów w ramach tego samego obszaru kształcenia. Łączy je obiekt badania - organizacja jako zbiorowość jednostek ludzkich wraz z relacjami między nimi oraz zasobami materialno-technicznymi i finansowymi, którymi te jednostki posługują się w toku działania, dążąc do osiągania określonych celów. Jednocześnie kluczowa dla całego obszaru kształcenia koncepcja człowieka i społecznego charakteru jego aktywności sprawiają, że od absolwentów studiów z tego obszaru, a wiec również absolwentów kierunku zarządzanie oczekuje się pewnych szczegółowych umiejętności i postaw. Stanowią je kompetencje profesjonalne, osobowe i społeczne pozwalające na odgrywanie aktywnej obywatelskiej roli w życiu społeczności, w szczególności gospodarczym.
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane w procesie kształcenia na kierunku zarządzanie mają charakter wysoce aplikacyjny. Opisują one i wyjaśniają powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie, rozwój i współdziałanie organizacji gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, lecz również organizacji należących do sektora publicznego. Daje to możliwość kształtowania bogatej oferty specjalności, ukierunkowanej na określone środowisko pracy. Dodatkowym elementem wzmacniającym aplikacyjny charakter studiów jest możliwość osiągania niektórych efektów kształcenia bezpośrednio w środowisku pracy, w ramach praktyk zawodowych.
Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów prowadzone są w nowych obiektach dydaktycznych wyposażonych w najnowsze technologie informatyczne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzi bardzo doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, a w tym osoby, które zajmowały najwyższe stanowiska w systemie bezpieczeństwa państwa, a także oficerowie – uczestnicy operacji wojskowych poza granicami kraju i licznych ćwiczeń kryzysowo-militarnych oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych z sektora bezpieczeństwa.

 

Back to top