Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

Kurs przeznaczony jest dla: kandydatów na oficerów rezerwy (którzy odbyli czynną służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe oraz nie posiadają zdanego egzaminu na oficera) do pełnienia obowiązków na stanowiskach dowódców plutonów w korpusie osobowym wojsk lądowych grupie osobowej panc. zmech., rozpoznanie,  rakietowej i artylerii, inżynierii wojskowej, wojsk obrony przeciwlotniczej specjalności ogólnej w ramach przydziałów mobilizacyjnych na stanowiska etatu czasu „W” jednostek wojskowych.

Celem kursu jest: wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne na stanowisku dowódcy plutonu oraz przygotowanie ich do dowodzenia w działaniach taktycznych.
Absolwent kursu, po zrealizowaniu programu, powinien osiągnąć efekty kształcenia i szkolenia w zakresie:
a)    wiedzy:
-    posiada wiedzę o działaniach taktycznych wojsk;
-    zna taktykę pododdziałów swojej specjalności oraz podstawy taktyki innych rodzajów wojsk;
-   zna podstawy teorii strzelania i kierowania ogniem;
-    posiada wiedzę o możliwości użycia środków walki;
-    zna proces dowodzenia na szczeblu plutonu;
-    posiada wiedzę z zakresu budowy oraz eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
-    posiada podstawową wiedzę o zabezpieczeniu bojowym i logistycznego plutonu w działaniach taktycznych;
-    posiada wiedzę o przygotowaniu i prowadzeniu działalności szkoleniowej i metodycznej na szczeblu plutonu.

b)    umiejętności:
-    posiada umiejętność przygotowania i prowadzenia działań taktycznych plutonu;
-    potrafi wykorzystać możliwości bojowe wybranego uzbrojenia i sprzętu;
-    potrafi zorganizować i przeprowadzić podstawowe przedsięwzięcia zabezpieczenia bojowego i logistycznego plutonu;
-    wykonuje dokumenty dowodzenia oraz dokumentację szkoleniową obowiązującą na szczeblu plutonu (kompanii);
-    potrafi organizować i prowadzić szkolenie wybranych zagadnień na szczeblu plutonu.
c)    kompetencji społecznych:
-    rozumie rolę dowódcy w pododdziale, jest świadomy odpowiedzialności za dowodzenie i szkolenie podwładnych, powierzone uzbrojenie i sprzęt wojskowy, utrzymanie wysokiej gotowości bojowej oraz terminową realizację zadań;
-    ma świadomość konieczności ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy ogólnej, metodycznej i specjalistycznej.

Czas trwania: 2 miesiące.

Miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.

Charakterystyka kursu: zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, seminariów, repetytoriów, zajęć grupowych oraz zajęć praktycznych realizowanych zgodnie z przyjętymi formami działalności dydaktycznej.

W ramach kursu słuchaczom zostaną przekazane następujące treści szkolenia:
1)    Grupa treści szkolenia ogólnego:
-    działalność wychowawcza w wojsku;
-    przywództwo w dowodzeniu;
-    ochrona informacji niejawnych.
2)    Grupa treści szkolenia kierunkowego:
-    podstawy dowodzenia;
-    taktyka ogólna;
-    działania pokojowe i stabilizacyjne;
-    gotowość bojowa i mobilizacyjna;
-    rozpoznanie wojskowe i armie innych państw;
-    topografia wojskowa;
-    zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych;
-    teoria i praktyka strzelań;
-    środki dowodzenia;
-    działalność szkoleniowo-metodyczna w wojsku;
-    międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych;
-    podstawy eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
-    wsparcie wojsk sojuszniczych przez państwo-gospodarza (HNS)
-    współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC);
-    ochrona środowiska;
-    powszechna obrona przeciwlotnicza;
-    obrona przed bronią masowego rażenia;
-    wsparcie ogniowe;
-    zabezpieczenie inżynieryjne;
-    regulaminy SZ RP;
-    wychowanie fizyczne.
3)    Grupa treści szkolenia specjalistycznego:
-    dowodzenie pododdziałami;
-    strzelanie i kierowanie ogniem;
-    rozpoznanie wojskowe i armie innych państw II
-    geodezja;
-    budowa i eksploatacja sprzętu;
-    praca bojowa na sprzęcie;
-    budowa i eksploatacja sprzętu łączności.

Formą zaliczenia kursu jest: egzamin na oficera.

Założenia organizacyjno-programowe kursu opracowuje: Inspektor Wojsk Lądowych DG RSZ w uzgodnieniu z Rektorem-Komendantem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.

Program kursu opracowuje: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych.

Program kursu uzgadniany jest z: Inspektorem Wojsk
Lądowych DG RSZ i Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

Program zatwierdza i wprowadza: Rektor-Komendant WSOWL.

Ukończenie kursu potwierdzone jest: świadectwem ukończenia kursu.

Kurs finansowany jest: w ramach dotacji przedmiotowej przydzielanej WSOWL.

Back to top