Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

  Osiągnięcie statusu wiodącego Wydziału Wojskowo-Cywilnego w skali europejskiej, przygotowującego liderów funkcjonujących w środowisku wojskowym oraz poza militarnym systemem bezpieczeństwa, którzy posiadają najwyższe kompetencje specjalistyczne i społeczne, są świadomi swojej tożsamości narodowej, odważnie podejmują decyzje i wyzwania oraz potrafią zastosować najnowsze technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii obronnych i informacyjnych.

 

  Podstawowym wyznacznikiem strategii Wydziału jest wysoka jakość kształcenia oraz zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowanie absolwentów kierunków studiów do zawodu oficera i menadżera. Dlatego też, Wydział dąży do kształcenia wyróżniających się wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową kierowników organizacji wojskowych, projektantów, menedżerów, przedsiębiorców i liderów oraz kadry naukowej w obszarze nauk o zarządzaniu.

 Rozwój bazy dydaktycznej, powiększenie zbiorów bibliotecznych oraz modernizacja bazy dydaktycznej, jak i budowa i rozbudowa supernowoczesnych laboratoriów zarządzania kryzysowego i sztucznej inteligencji, stały się przyczynkiem ku przyznaniu Wydziałowi Zarządzania Decyzją Nr 959/KAT/2013 z dnia 23.10.2013 r. kategorii naukowej „B”. Natomiast w kryterium działalności naukowej „osiągnięcia naukowe i twórcze” Wydział otrzymał poziom kategorii naukowej „A”.

 

Wydział Zarządzania realizuje zadania statutowe wynikające ze strategii Uczelni, a w tym m.in.:

 • prowadzi badania naukowe związane z realizowanymi kierunkami studiów;
 • prowadzi przewody doktorskie oraz realizuje wykłady w ramach seminarium doktoranckiego;
 • organizuje konferencje naukowe, sympozja i seminaria, a także prowadzi działalność publicystyczną związaną z kierunkami studiów;
 • realizuje działalność dydaktyczną, szkoleniową i wychowawczą w ramach:
  • Studiów I i II stopnia na kierunkach Zarządzanie i Dowodzenie;
  • Studium Oficerskiego przygotowującego absolwentów szkół wyższych na stanowiska służbowe dowódców plutonów rodzajów wojsk;
  • Studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania kryzysowego”;
  • Kursów kwalifikacyjnych i doskonalących przygotowujących oficerów młodszych do objęcia kolejnych stanowisk służbowych;
  • Kursów przeszkolenia kadr rezerwy.
 • współpracuje i wymienia doświadczenia z instytucjami, jednostkami wojskowymi i przedsiębiorstwami w zakresie realizowanych kierunków studiów;
 • organizuje i prowadzi działalność naukowego ruchu studenckiego;
 • organizuje i koordynuje realizację praktyk i staży zawodowych przez studentów.

Kadra akademicka, zaangażowana w proces kształcenia studentów i szkolenia słuchaczy liczy ponad 150 osób. Podstawową kadrę Wydziału stanowi aktualnie 125 etatowych nauczycieli akademickich w tym: 16 profesorów i doktorów habilitowanych, 58 doktorów i 62 magistrów prowadzących: wykłady, seminaria, ćwiczenia, konwersatoria. Dodatkowo, w ramach umów zlecenia, wybrane zajęcia ze słuchaczami prowadzą wybitni i uznani specjaliści – przedstawiciele środowiska wojskowego, instytucji publicznych i przemysłu.

Back to top