Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Agata MAŁECKA

 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE  pdf button

 

Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie w kadencji 2016–2020 powołał na Wydziale pełnomocnika ds. jakości kształcenia na kadencję 2016-2020. Sprawy jakości kształcenia zostały powierzone Pełnomocnikowi ds. badania jakości kształcenia. Pełnomocnik realizuje swoje obowiązki w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia wprowadzonego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych (WSOWL) uchwałą Senatu nr 28/2007 z dnia 13.12.2007 roku.

Zasadniczymi celami Systemu są:

  • doskonalenie jakości kształcenia,
  • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności uczniów szkół średnich – kandydatów na studia oraz władz różnych szczebli, o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów.

System obejmuje następujące elementy: ocena planów i programów nauczania, ocena kompetencji nauczających, ocena realizacji planów i programów nauczania, ocena rezultatów kształcenia, ocena poziomu satysfakcji studentów z procesu kształcenia, dostępność informacji na temat kształcenia.

W ramach systemu zapewnienia jakości jest prowadzona:

 

  • Ankietowanie studentów – badania ankietowe studentów wprowadzono jako narzędzie oceniania jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Prowadzi się je obligatoryjnie na zakończenie każdego semestru. Studenci wypełniają dobrowolnie anonimową ankietę oceny przedmiotu (kursu). W danym semestrze ankietowane są zajęcia wskazane przez Dziekana Wydziału. Ankietowany, prowadzący przedmiot (kurs), otrzymuje informację o średniej ocenie zajęć przez słuchaczy, informację o mocnych i słabych stronach sposobu prowadzenia oraz szczegółowe uwagi zgłoszone przez studentów. Informacje te pozwalają skorygować sposób prowadzenia zajęć.
    Zasady i tryb przeprowadzenia ankiety wśród studentów dotyczącej nauczycieli akademickich oraz zasięgania opinii o jakości kształcenia w Uczelni zostały określone Uchwałą nr 17/2008 Senatu WSOWL z dnia 9 lipca 2008 roku.

 

  • Hospitowanie zajęć - jest narzędziem oceny jakości prowadzenia zajęć. Hospitację przeprowadzają osoby o odpowiednim doświadczeniu dydaktycznym (osoby funkcyjne oraz samodzielni pracownicy naukowi Wydziału). Hospitacje zajęć są protokołowane a wyniki oceny omawiane są w obecności hospitowanego. Brane są też pod uwagę przy planowaniu i powierzaniu kolejnych zajęć.

 

  • Ocena okresowa nauczycieli akademickich jest przeprowadzana w WSOWL obligatoryjnie raz na cztery lata. Wyniki oceny pracowników są brane pod uwagę przy dalszym ich zatrudnianiu, awansach, nagrodach i wyróżnieniach. Zasady oceny są określone w Regulaminie Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich WSOWL i wdrożone do działalności Uchwałą nr 16/2008 Senatu Uczelni z dnia 9 lipca 2008 roku. Ponadto komisje Senatu ds. kształcenia, badań naukowych oraz wychowania, określają szczegółowe kryteria oceny nauczycieli akademickich WSOWL i doprowadzają do ich wiadomości.

 

W ramach Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia prowadzi się doroczne sprawozdania dotyczące jakości kształcenia składane przed Radą Wydziału. Mają one charakter informacyjny. Są konstruowane w oparciu o wyniki ankietyzacji studentów i hospitacji zajęć, organizowanych zgodnie z Uczelnianym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia. Dziekan wykorzystuje informacje uzyskane w wyniku ankietyzacji i hospitacji zajęć w kreowaniu polityki kadrowej oraz w organizacji pracy dziekanatu.

Stałym elementem w procesie zapewnienia jakości kształcenia jest tzw. narada posesyjna, czyli spotkanie dziekana, prodziekanów i kierownika dziekanatu ze studentami. W czasie tego spotkania studenci mogą podzielić się krytycznymi uwagami nt. funkcjonowania Wydziału, organizacji i przebiegu egzaminów, zaliczeń. Spostrzeżenia słuchaczy są uwzględniane w organizacji procesu nauczania. Przed rozpoczęciem semestru odbywają się spotkania wydziałowe pracowników, poświęcone przede wszystkim procesowi dydaktycznemu.

 

  • Okresowe przeglądy planów i programów kształcenia - corocznie na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie dokonywana jest weryfikacja obowiązujących Programów nauczania i Planów studiów na aktualnych kierunkach nauczania. Jest ona prowadzona przez kierowników katedr i zakładów na podstawie zgłoszonych przez pracowników Wydziału postulatów, wniosków sformułowanych w Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz analiz ofert kształcenia na innych uczelniach krajowych. Przygotowane projekty nowych Programów nauczania Planów studiów lub ich aktualizacje, są opiniowane i ewentualnie korygowane przez Wydziałową Komisję ds. dydaktycznych, a następne przesyłane do Dziekana Wydziału. Po uzyskaniu jego pozytywnej opinii oraz opinii Samorządu Studenckiego, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. Na tej podstawie opiekunowie przedmiotów prezentują (uszczegółowiają, uzupełniają) sylabusy przedmiotów, w tym przede wszystkim cele kształcenia, warunki wstępne, jakie powinni spełnić słuchacze, treści merytoryczne realizowane na poszczególnych zajęciach, sposób i kryteria uzyskania zaliczenia, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej. Zamieszczane treści merytoryczne podlegają weryfikacji przez Kierownika Sekcji Programowania Studiów co do zgodności z treściami przedmiotów ustalonymi w standardach MNiSW, Efektach kształcenia i Ramowych treściach kształcenia. Proponowany zakres wiedzy jest analizowany przez Zespół ze względu na konieczność zachowania spójności merytorycznej z celami kształcenia oraz pomiędzy różnymi przedmiotami. Dostęp do aktualnych i obiektywnych informacji na temat m.in. oferty kształcenia, posiadanych uprawnień, stosowanych procedur toku studiów, planowanych efektów kształcenia jest jawny i powszechny. Niezbędne dane znajdują się między innymi na stronach internetowych Uczelni i Wydziału Zarządzania, jak również są dostępne w Dziekanacie (sekretariacie), Oddziale Kształcenia i w Bibliotece Uczelni.

 

  • ocenianie studentów – zgodnie z Regulaminem Studiów w WSOWL, postępy studentów są oceniane w 6. stopniowej skali ocen (bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny), a przedmiotów kończących się zaliczeniem bez oceny – wpisem „zaliczony” lub „nie zaliczony”. Weryfikację wiedzy i umiejętności studenta wykładowcy przeprowadzają w formie egzaminów, kolokwiów i sprawdzianów umiejętności. Wymagania, jakie należy spełnić, aby zaliczyć przedmiot, są określone w „sylabusach przedmiotów”. Wszystkie przedmioty (kursy), które student wybrał do realizacji w danym semestrze i wpisał do indeksu, muszą być zaliczone na ocenę. Kursy niekończące się egzaminem muszą być zaliczone w czasie trwania semestru. Egzaminy odbywają się w okresie sesji, a ich harmonogram jest ustalany w pierwszym miesiącu semestru i podawany do wiadomości studentom przez prowadzącego, umieszczany na internetowej stronie uczelni (wydziałowej) oraz wywieszany w gablotach przed Dziekanatem. Regulamin studiów obliguje prowadzących do wyznaczenia co najmniej jednego terminu egzaminu poprawkowego. Warunkiem koniecznym zaliczenia semestru jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, do liczby tej nie wlicza się punktów lub godzin kursów powtarzanych. Dla każdej formy zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje prawo powtórnego przystąpienia do egzaminu lub zaliczenia. Po wyczerpaniu terminów, student, który nie zaliczył przedmiotu, ma możliwość jego zaliczenia w drodze powtarzania przedmiotu w następnych semestrach, o ile ma dopuszczalny limit punktów ECTS, ustalony decyzją Rady Wydziału, pozwalający mu na kontynuowanie studiów.

 

Sposoby przekazywania informacji – wszystkie Programy nauczania, Plany studiów i treści programowe przedmiotów są umieszczane na stronach jednostek prowadzących dany kierunek. Komplet programów jest dostępny w Oddziale Kształcenia, w Dziekanacie WNoB, a także w Bibliotece Uczelni. Ponadto umieszczone są informacje o poszczególnych specjalnościach i profilach kształcenia. Przed każdym semestrem odbywają się zebrania dydaktyczne pracowników, na których omawiane są podstawowe zadania wynikające z przyjętej organizacji procesu dydaktycznego. W trakcie semestru ogłoszenia dla studentów przekazywane są pocztą elektroniczną umieszczane na tablicach informacyjnych Oddziału Kształcenia przed Dziekanatem. Wyczerpujące informacje o przedmiocie student może uzyskać także u nauczycieli akademickich prowadzących konsultacje. Ogólne informacje o organizacji toku studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału. Dotyczy to w szczególności wszelkich komunikatów istotnych z punktu widzenia procesu dydaktycznego, zasad składania próśb o reaktywację, oddawania indeksów do wpisu, przeniesień i przyjęć na drugi fakultet, zapisów na kursy wydziałowe, egzaminów dyplomowych itp.

Back to top