Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

 

 

Dewizą Wydziału są treści zawarte w słowach: człowiek – bezpieczeństwo – skuteczność. To podstawa, aby w życiu i pracy zawodowej kierować się takimi wartościami jak: honor – godność – odpowiedzialność, które jako sentencja wyznaczają kierunek działalności całej społeczności wydziałowej. Koresponduje to z tezą, że:

bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. 

 

Nauki o bezpieczeństwie, jako stosunkowo „młoda” dyscyplina naukowa w dziedzinie nauk społecznych, zajmują się sposobami wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu instytucji stojących na straży takich wartości, jak bezpieczeństwo. Zasygnalizowana interdyscyplinarność wymaga stosowania odpowiednich metod badawczych, uwzględniających systemowe podejście do przedmiotu i obszaru badań.

 

MISJA I STRATEGIA WYDZIAŁU

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie funkcjonuje od 1.10.2010 roku na mocy decyzji Nr 311/2010/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.08.2010 roku. Jest jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz podchorążych, a także prowadzenie badań naukowych, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, jak również związanych z doskonaleniem systemu obronnego państwa w tym bezpieczeństwa i edukacji dla bezpieczeństwa. Wydział realizuje zadania dydaktyczne w obszarze bezpieczeństwa na potrzeby administracji państwowej, samorządowej i podległych im służb oraz inspekcji.

Strategiczne kierunki działania i rozwoju Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie obejmują działania spójne z celami strategicznymi Uczelni i wyczerpują wszystkie najważniejsze dla Wydziału sfery funkcjonowania: poprawę jakości procesu kształcenia, monitorowania i doskonalenie programu kształcenia, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji własnej kadry, uczestnictwo i organizację konferencji naukowych, współpracę ze środowiskiem zewnętrznym, wychowanie i doskonalenie zarządzania Wydziałem.

Istotnym celem strategicznym Wydziału jest zwiększenie skuteczności pozyskiwania prac naukowo-badawczych, rozwojowych i celowych, a także zwiększenie wdrażania wyników prac naukowych do praktycznego zastosowania oraz zacieśnianie współpracy z instytucjami, które mogą stać się partnerami przemysłowymi i naukowymi przy pozyskiwaniu funduszy na realizację prac naukowych. Wydział dostrzega więc konieczność zacieśnienia współpracy z otoczeniem, w szczególności z organizacjami i instytucjami bezpieczeństwa oraz przemysłu obronnego.

Na wydziale realizowane są dwa kierunki kształcenia. Bezpieczeństwo narodowe zostało przygotowane z myślą o osobach, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestiami militarnymi i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie. Wynika to z faktu, że problematyka bezpieczeństwa ma dziś swój wymiar międzynarodowy, ogólnoeuropejski, krajowy i regionalny. Bezpieczeństwo narodowe w jego współczesnym znaczeniu oznacza oczekiwanie społeczne na zapewnienie możliwości korzystania z dobrobytu ekonomicznego, autonomii społecznej, a zatem jest to pojęcie z kategorii egzystencjalnych potrzeb i interesów społeczności ludzkich zorganizowanych w państwo. Powyższe kwestie znajdują się w orbicie naukowego i dydaktycznego zainteresowania Wydziału. Oprócz tego realizowane są zadania wynikające z kierunku kształcenia inżynieria bezpieczeństwa. Ze względu na swój praktyczny charakter i wyjątkową interdyscyplinarność kierunek ten jest adresowany zarówno do osób o zainteresowaniach technicznych, jak i interesujących się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa w aspekcie pozatechnicznym. Studenci mają możliwość zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami, wdrażanymi w ramach najnowocześniejszych technologii z zakresu bezpieczeństwa, uczestniczą w specjalistycznych badaniach laboratoryjnych kontroli jakości wytwarzanych produktów, poznają jak funkcjonują najnowsze technologie służące poprawie bezpieczeństwa.

Od roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie realizowana będzie specjalność kształcenia: edukacja dla bezpieczeństwa.

Ambicją i celem kierunków kształcenia w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie jest nie tylko umożliwienie studentom zdobywania wiedzy, umiejętności koniecznych do rozpoczęcia efektywnej kariery zawodowej i kompetencji społecznych, ale także stwarzanie szansy wszechstronnego pielęgnowania własnych pasji oraz rozwoju zainteresowań. Wiedza, nabyte umiejętności oraz kompetencje społeczne zostają sprawdzane i ugruntowane zarówno w czasie zajęć o charakterze praktycznym, jak i podczas zajęć praktycznych oraz w czasie praktyk zawodowych.

Zgodnie z misją Wydziału w procesie kształcenia zwraca się szczególną uwagę na zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu zarządzania (administrowania) bezpieczeństwem w miastach, powiatach i gminach, a także rozwijanie wrażliwości etycznej i estetycznej studentów oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie ewaluacji, wartościowania zjawisk społecznych i kulturowych. Nie mniejszą rolę przywiązuje się do kształtowanie postawy aksjologicznej studentów na rzecz realizacji w ich życiu i przyszłej pracy zawodowej takich wartości jak: podmiotowy stosunek do człowieka, honor, godność i odpowiedzialność.

Realizacja zdań naukowo-dydaktycznych stworzy sprzyjający klimat do autentycznej identyfikacji całej społeczności Wydziału z jego koncepcjami rozwojowymi. Pozwala to stworzyć odpowiednie, realne warunki do podwyższania kwalifikacji i pozycji nauczycieli akademickich w środowisku oraz realizacji ich aspiracji zawodowych określonych w efektach kształcenia. Także studenci oraz wszystkie osoby, które w różnych zakresach podwyższają swe kwalifikacje w Wydziale, powinni mieć poczucie wspólnoty, dumy i przekonanie o wartości zdobytej wiedzy i umiejętności dla osobistego rozwoju oraz przydatności na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Strategia rozwoju Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie wpisuje się w strategię rozwoju Uczelni resortowej, krajowej i europejskiej jako najmocniejszego punktu wojskowego Wrocławia, realizującej cele edukacyjno-badawcze, służące podniesieniu konkurencyjności Uczelni i tworzeniu jej wizerunku jako nowoczesnej i przyjaznej nauczycielom akademickim, pracownikom, podchorążym, studentom i środowisku.

Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie wyczerpują wszystkie najważniejsze dla Wydziału sfery funkcjonowania: poprawę jakości procesu kształcenia, monitorowania i doskonalenie programu kształcenia, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej, doskonalenie i podwyższanie kwalifikacji własnej kadry, uczestnictwo i organizację konferencji naukowych, współpracę ze środowiskiem zewnętrznym, wychowanie i doskonalenie zarządzania Wydziałem.

Istotnym celem strategicznym Wydziału jest również zwiększenie efektywności prowadzonych prac naukowo-badawczych, a także zwiększenie wdrażania wyników prac naukowych do praktycznego zastosowania. Wydział dostrzega więc konieczność zacieśnienia współpracy z otoczeniem, w szczególności z organizacjami i instytucjami bezpieczeństwa oraz przemysłu obronnego, a także podmiotami na co dzień realizującymi zadania z zakresy bezpieczeństwa, np. Policją, Państwową Strażą Pożarną, Centrami Zarządzania Kryzysowego.


Misja Wydziału jest realizowana szczególnie poprzez:

  • koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby bezpieczeństwa w różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego, aktywnie na nie oddziałując;
  • rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy w odniesieniu do społecznych, edukacyjnych i ekonomicznych realiów życia zawodowego absolwentów;
  • rozwijanie integralnego modelu kształcenia łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolity organizm Wydziału;
  • budowanie płaszczyzny współpracy krajowej oraz międzynarodowej z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w środowisku bezpieczeństwa NATO.

  


fb logo


 

Back to top