Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Sekcja
Strzelań Długodystansowych i Taktycznych
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych
imienia Generała Tadeusza Kościuszki


Sekcja działa przy Zakładzie Teorii i Praktyki Strzelań Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 j. t.).

Sekcja opiera swoją działalność na aktywności jej członków.

Celem Sekcji jest :
1)    wzbogacanie zainteresowań problematyką strzelectwa wojskowego
i długodystansowego;
2)    pogłębienie wiedzy i umiejętności słuchaczy z zakresu teorii i praktyki strzelań;
3)    propagowanie wiedzy na temat broni strzeleckiej, strzelań długodystansowych oraz sposobów jej praktycznego wykorzystania przez studentów WSOWL;
4)    propagowanie i rozwijanie wiedzy na temat taktyki działań specjalnych (taktyka snajperska);
5)    rozwój współpracy międzywydziałowej.

Sekcja realizuje cele poprzez:
1)    organizowanie spotkań, wyjazdów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami sekcji;
2)    podróże studyjne na różnego rodzaju zawody strzeleckie;
3)    podróże studyjne do zakładów i fabryk przemysłu zbrojeniowego;
4)    doskonalenia umiejętności z zakresu strzelectwa długodystansowego;
5)    uczestnictwo w kursach doskonalących z zakresu teorii oraz praktycznych umiejętności  w posługiwaniu się bronią strzelecką;
6)    dzielenie się członków sekcji wiedzą i umiejętnościami z innymi studentami WSOWL.

Członkiem zwyczajnym Sekcji może zostać wojskowy i cywilny student WSOWL, zainteresowany realizacją celów Sekcji. Członkostwo nabywa się na mocy Uchwały Zarządu Sekcji, wydanej po rozpatrzeniu pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata na członka
i pozytywnym zaliczeniu weryfikacji wstępnej, składającej się z szeregu testów psychologicznych i fizycznych. Członkami honorowymi Sekcji mogą być absolwenci WSOWL kontynuujący współpracę z Sekcją, pracownicy zatrudnieni w WSOWL oraz osoby cywilne spoza WSOWL, które szczególnie zasłużyły się dla Sekcji.

Sekcja Strzelań Dystansowych i Taktycznych - ma także swoją stronę na http://ssdit.ml/

Back to top