Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

30 października br. Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa funkcjonujące przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie przy wsparciu Wydziału Wychowawczego, Instytutu Dowodzenia a także Biura Rozwoju, zorganizowało studencką konferencję naukową nt.: „Bezpieczeństwo Młodych. Młodzi i Bezpieczeństwo" pod patronatem Rektora-Komendanta WSOWL - gen. bryg. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra.

W przedsięwzięciu tym udział wzięło kilkaset osób ze szkół średnich województwa dolnośląskiego. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa indywidualnego i lokalnego.

Konferencję otworzył Rektor-Komendant gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

W konferencji obok władz i nauczycieli akademickich Uczelni, udział wzięli uznani eksperci z zakresu bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa tj.: dr Robert Gwardyński, kpt. SW mgr Anna Cysek-Gostyńska. W konferencji głos zabierali nauczyciele akademiccy i pracownicy WSOWL, a także studenci i członkowie Naukowego Koła Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa: Przemysław Kolorz i Marlena Dąbrowska.

Wystąpienia wszystkich prelegentów odnosiły się w główniej mierze do następujących problemów:

  • Co determinuje bezpieczeństwo młodzieży na początku XXI wieku?
  • W jaki sposób zorganizowane jest kształcenie na poziomie wyższym z zakresu bezpieczeństwa narodowego w specjalności bezpieczeństwo lokalne i zarządzanie kryzysowe?
  • W jaki sposób studia w WSOWL mogą wpływać na zaspokajanie indywidualnych potrzeb studentów?

Podczas konferencji zaprezentowano współczesne spojrzenie na problemy bezpieczeństwa i zagrożeń oraz wpływu więzi społecznych na bezpieczeństwo ludzi młodych. Misja jaką wypełnia nasza Uczelnia w systemie edukacji dla bezpieczeństwa oraz jej służebna rola wobec ludzi młodych chcących zgłębiać wiedzę w tym zakresie sprawiła, że nasi młodzi goście mieli również okazję poznać współczesne uzbrojenie WP. Przede wszystkim zaś poznali ofertę dydaktyczną WSOWL adresowaną zarówno do tych, którzy chcą w przyszłości nosić mundury, jak i tych którzy wiążą swą przyszłość z troską o bezpieczeństwo na niwie cywilnej.

Szczegółowy program konferencji dost ępny jest na stronie NKEiPB.

Rozmowom o bezpieczeństwie ludzi młodych, zdobywaniu wiedzy w tym zakresie i rozwijaniu ich zainteresowań nie było końca. To wystarczający powód na kontynuowanie takich przedsięwzięć w przyszłości.


Back to top