Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Naukowe Koło Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego powstało z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w październiku 2010 r.
Od tego czasu nieprzerwanie zrzesza ok. 120 studentów Uczelni zainteresowanych bezpieczeństwem narodowym jak i międzynarodowym oraz sprawami bezpieczeństwa współczesnego świata (bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, energetyczne, etc.).

Cele działalności Koła:

 • wzbogacanie zainteresowań problematyką bezpieczeństwa narodowego i szeroko pojętych spraw międzynarodowych,
 • wprowadzanie studentów w obszar działalności naukowo-badawczej,
 • kształtowanie aktywności i kreatywności studentów w zakresie badań własnych w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • rozwój współpracy międzywydziałowej i międzyuczelnianej oraz z innymi kołami naukowymi.

Koło realizuje swoje cele poprzez następujące aktywności:

 • organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i dyskusji o tematyce zgodnej z celami Koła i uczestniczy w podobnych przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje i organizacje,
 • kontakty ze studentami z innych uczelni krajowych i zagranicznych,
 • opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowych wykonanych przez członków Koła,
 • wyjazdy studyjne w celu zapoznania się ze strukturą i wykonywanymi zadaniami od strony praktycznej przez instytucje oraz inne podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność naukowa, w jaką byli zaangażowani członkowie Koła Naukowego (konferencje, sympozja, seminaria- udział w organizacji, przygotowaniu, komitetach organizacyjnych) w roku 2013/2014:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa – I Studencko- Doktoranckie Forum Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo w XXI wieku- wymiar lokalny, regionalny, państwowy i międzynarodowy", Olsztyn 24 maja 2014
 • Wykład otwarty nt. " Rola wywiadu we współczesnym świecie", Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 15 kwietnia 2014
 • Seminarium „Negocjacje, szturm czy strzelec wyborowy – sposoby rozwiązywania sytuacji zakładniczych o charakterze terrorystycznym", Wrocław, 16 kwietnia 2014
 • Otwarcie Sali Tradycji w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, Lubliniec, 16 maja 2014
 • Konferencja NATCON - panel konferencyjny Kół Naukowych zorganizowanym przez Akademię Marynarki Wojennej, Gdańsk 25.06.2014r
 • Konferencja Kobiety w mundurach. Rola kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, Warszawa, 21 maja 2014
 • I Międzynarodowa Konferencja Studencka „Edukacja Elit XXI wieku. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk studenckich" Świerklaniec wrzesień 2014
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE w perspektywie poszerzenia UE o kraje Półwyspu Bałkańskiego i Turcję", Wrocław, 9 stycznia 2013
 • Seminarium z cyklu "Spotkania z bezpieczeństwem" pt. "Rekrutacja do służb mundurowych"
 • Konferencja „Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne XX i XXI wieku"
 • Konferencja z okazji 70-lecia Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki nt.: "Historia i współczesność w służbie ojczyzny" 28.11.2013

 

Działalność charytatywna:

 • Udział w akcji „V bieg dla Maćka" – akcja mająca na celu pomoc rodzicom z niepełnosprawnymi dziećmi w uprawianiu sportu i wszelkiej aktywności fizycznej 1 czerwca 2014
 • Koncert charytatywny „Złotówka nadziei" – akcja organizowana razem z Dolnośląską Fundacją Przyjaciele, z której dochód został przeznaczony na przystosowanie podopiecznego Fundacji do życia jako osoby z dziecięcym porażeniem mózgowym
 • Akcja „Nakrętki dla Hospicjum, Naszym celem było wsparcie Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci poprzez zbieranie nakrętek i plastikowych pojemników. Dochód z tegorocznej akcji został przekazany na rehabilitację dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych.

 


 fb logo

nkbism.jimdo.com


 

Back to top