Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Klub WSOWL jest komórką wewnętrzną bezpośrednio podporządkowaną Wydziałowi Wychowawczemu WSOWL. Klub jest uczelnianym ośrodkiem kultury przeznaczonym do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjno – rozrywkowej i turystyczno – krajoznawczej w środowisku Uczelni oraz uczestniczy w organizacji i zabezpieczaniu uroczystości państwowych, wojskowych, patriotycznych i religijnych wynikających z „Ceremoniału wojskowego Sił Zbrojnych RP”.

 

CELE I ZADANIA:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalno – oświatowej, artystycznej, rekreacyjnej i turystyczno – krajoznawczej dla podchorążych i słuchaczy WSOWL mającej na celu budzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych;
  • umożliwianie korzystania z imprez organizowanych przez cywilne instytucje i ośrodki kulturalne , oświatowe i sportowo – rekreacyjne;
  • stwarzanie możliwości czynnego uczestnictwa środowisk uczelni w kulturze poprzez organizowania kół i zespołów zainteresowań artystycznych, oświatowych i rekreacyjno – hobbystycznych;
  • udzielanie pomocy instruktorsko – metodycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działalności kulturalno – oświatowej, organizacji czasu wolnego oraz organizowanie uroczystości o charakterze patriotyczno – wojskowym;
  • utrzymywanie współpracy z wojskowymi oraz cywilnymi placówkami i Instytucjami Kultury, a także z organizacjami i stowarzyszeniami mającymi podpisane z Ministrem Obrony Narodowej porozumienie o współpracy;
  • współorganizowanie okolicznościowych imprez o charakterze patriotyczno – wojskowym , mających na celu popularyzację wojska i problematyki obronności w społeczeństwie.  

Back to top