Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


Zmiany w organizacjach publicznych i ich otoczeniu,
prof. dr hab. Antoni Kożuch (2014-2016)

 

Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem (na przykładzie wybranej branży)
dr Dominika Mierzwa (2014-2016)

 

Modelowanie cyklu życia lądowych systemów uzbrojenia i jego kosztów w fazie eksploatacji
dr inż. Kazimierz Kowalski (2015-2016)

 

Controlling strategiczny organizacji działających w Polsce
dr hab. Zygmunt Kral (2015-2017)

 

Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych
dr Andrzej Michaluk (2015-2016)

 

Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
płk dr Marek Pytel (2015-2016)

 

Wykorzystanie systemów symulacyjnych w szkoleniu i kształceniu słuchaczy WSOWL
płk dr Lech Plezia (2015-2017)

 

Architektura informatyczna systemu wspomagania decyzji kryzysowych
dr hab. inż. Stanisław Stanek (2015-2016)

 

Zarządzanie ryzykiem w logistyce przedsięwzięć budowlanych
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2015-2017)

 

Problemy etyki w finansach i w naukach ekonomicznych
dr hab. Mirosław Zabierowski (2015-2017)

 

Wpływ stężeń poprzecznych na trwałość dźwigarów mostów niskowodnych
ppłk dr inż. Artur Duchaczek (2016)

 

Wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka (2016-2018)

 

System komunikacji z otoczeniem w instytucjach administracji publicznej
dr Marcin Flieger (2016-2017)

 

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skłonności podchorążych WSOWL oraz żołnierzy zawodowych Wojska polskiego do służby poza granicami kraju
ppłk dr Józef Ledzianowski (2016-2017)

 

Kooperacja, integracja i konkurencja miarą skuteczności zarządzania
prof. dr hab. Danuta Mierzwa (2016-2018)

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji (na przykładzie wybranej branży)
dr Dominika Mierzwa (2016-2017)

 

Ewaluacja projektów wielo-etapowych jako element strategicznego zarządzania inwestycjami publicznymi o dalekim horyzoncie czasowym
dr hab. Wojciech Rybicki (2016-2018)

 

Ryzyko a etyka działań w zarządzaniu globalnym
dr hab. Mirosław Zabierowski (2016-2018)

 

Zarządzanie promocją organizacji paramilitarnych
prof. dr hab. Zdzisław Knecht (2016-2018)

 

Profile automatyzacji w doborze kandydatów na żołnierzy zawodowych (KnŻZ) do poszczególnych specjalności
płk dr Lesław Wełyczko (2016-2017)

 

Wieloczynnikowy system zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym Dolnego Śląska
dr Maciej Popławski (2016-2017)

 

WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE

 

Analiza czynników źródeł i skutków współczesnych kryzysów społecznych
ppłk dr Marek Bodziany (2015-2016)

 

Uwarunkowania antropologiczne, psychologiczne, społeczne i polityczne bezpieczeństwa personalnego
dr hab. Teresa Grabińska (2015-2017)

 

Europejski Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej w wybranych krajach członkowskich
dr hab. Marian Żuber (2015-2016)

 

Komunikacja wewnętrzna w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych - stan obecny i perspektywy
dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

 

Współczesny obraz bezpieczeństwa międzynarodowego w mediach masowych w wybranych państwach europejskich będących członkami NATO
dr Aneta Kazanecka (2015-2016)

 

Organizacja ratownictwa technicznego w operacjach sojuszniczych
płk dr hab. inż. Tomasz Smal (2015-2016)

 

Bezpieczeństwo narodowe Polski w świetle zagrożenia wojną jądrową w latach 1949-1991
mjr dr Zbigniew Zielonka 2015-2016)

 

Efektywność socjalizacji grup dyspozycyjnych w kontekście bezpieczeństwa personalnego na przykładzie wojska
mjr dr Paweł Wasilewski (2015-2016)

 

Wpływ starzenia olejów silnikowych na bezpieczeństwo eksploatacji maszyn roboczych
mjr dr inż. Jacek Ryczyński (2016)

 

Zastosowanie makrocyklicznych kompleksów lantanowców jako potencjalnych katalizatorów hydrolizy wybranych toksycznych związków fosforoorganicznych
płk dr hab. inż. Witalis Pellowski (2016-2017)

 

Wsparcie informatyczne w podejmowaniu decyzji w sytuacji zagrożenia
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski 2016-2018)

 

Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej
kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk (2016-2018)

 

Reagowanie w zdarzeniach o charakterze terrorystycznym
mjr dr Jarosław Stelmach (2016-2017)

 

Estetyczny wymiar bezpieczeństwa personalnego (ontologicznego)
dr Jerzy Luty (2016-2018)

 

Związek stanu naprężęń i odkształceń podkładu kolejowego z warunkami posadowienia w ośrodku niespoistym typu podsypka tłuczniowa
dr hab. inż. Andrzej Surowiecki (2016)

 

Profilowanie psychologiczne jako element wspierający prowadzenie działań operacji wojskowych
dr Marzena Netczuk-Gwoźdźiewicz (2016-2017)

 

Kresowe projekty edukacyjne" na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego
dr Michał Lubicz –Miszewski (2016-2018)

 

Postawy proobronne studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
dr hab. Marian Marcinkowski (2016-2018)

 

Back to top