Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Działalność statutowa to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Finansowanie działalności statutowej obejmuje:

 1. Utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej:
  1. Działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych;
  2. Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów;
  3. Koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej;
  4. Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, a niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej;
  5. Współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań, o których mowa w punkcie (a);
  6. Działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki;
  7. Koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w punkcie (a) i (c-e);
 2. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury informatycznej nauki – również w uczelni;
 3. Działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
 4. Działalność związaną z utrzymaniem i poszerzaniem naukowych baz danych.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
(Dz.U. Nr , poz. 532)

[ pobierzpdf button]

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 8 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
(Dz. U. Nr 130, poz. 753)

[ pobierzpdf button]

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej
( Dz.U. nr 218 z dnia 22.11.2010 r., poz. 1438 )

[ pobierz pdf button]

 

wniosek o przyznanie dotacji należy składać z wyprzedzeniem rocznym do 15 września

wypełnioną "Ankietę jednostki naukowej"

 

Wniosek o przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie utrzymania specjalnego urządzenia badawczego może złożyć jednostka posiadająca kategorię A+, A lub B

Jednostka składająca wniosek o przyznanie dotacji na finansowanie działalności statutowej nie rzadziej niż co 4 lata, podlega kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej.

Podstawowymi kryteriami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych jest ocena:

 1. Poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
 2. Efektów działalności naukowej w odniesieniu do standardów międzynarodowych, a w tym zwłaszcza publikacje autorstwa pracowników jednostki naukowej w renomowanych wydawnictwach, monografie naukowe, opracowane nowe technologie, materiały, wyroby, systemy i usługi, wdrożenia, patenty, licencje i prawa ochronne na wzory użytkowe, a także ocena znaczenia działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju, a w zakresie twórczości artystycznej aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Wynikiem kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest przyznanie kategorii jednostkom naukowym. Jednostce naukowej, której została przyznana kategoria C, przyznaje się dotacje na utrzymanie potencjału badawczego na okres 6 miesięcy od dnia przyznania kategorii, w tym na finansowanie kosztów restrukturyzacji. Jednostka ta może złożyć wniosek o ponowną ocenę nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przyznania kategorii.

Wykaz czasopism punktowanych

 

Back to top