Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 Podstawa: Rozkaz nr 240/010 z dnia 10.12.2010 r., pkt. 9

W ramach działalności statutowej podstawowe jednostki organizacyjne mogą się ubiegać o przyznanie środków na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Środki finansowe przyznawane na realizację zadań, mogą być przeznaczane na stypendia dla uczestników studiów doktoranckich uczestniczących w realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych.

Przez badania naukowe rozumie się:

badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie;

badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce;

badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

Przez prace rozwojowe należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Podział środków finansowych przez jednostki naukowe na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych przez młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich odbywa się w wewnętrznym trybie konkursowym określonym w regulaminie .

Wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych w wewnętrznym trybie konkursowym jednostki naukowej powinien być związany z:

  • rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;
  • rozwojem specjalności naukowych w jednostce wnioskującej, w tym określenie, w jakich specjalnościach.

Finansowanie otrzymują wnioski spełniające kryteria zawarte w niniejszym regulaminie i składane przez osoby prowadzące działalność naukową, które nie ukończyły 35 roku życia.

 

Back to top