Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

 

Wszystkie wnioski dot. spraw studenckich składane są w DZIEKANACIE
(blok dydaktyczny - pok. 1.038 lub 1.039)

 

WYKAZ WNIOSKÓW

STUDIA CYWILNE

SC-RS-01 Informacja o zmianie danych osobowych

SC-RS-02 Wniosek – rezygnacja ze studiów

SC-RS-03 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów

SC-RS-04 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów w ramach innego Wydziału

SC-RS-05 Wniosek o zmianę formy studiów

SC-RS-06 Wniosek o przeniesienie z WSOWL do innej uczelni

SC-RS-07 Wniosek o przeniesienie z innej uczelnie do WSOWL

SC-RS-08 Wniosek o uznanie punktów ECTS uzyskanych w innej uczelni

SC-RS-09 Wniosek o kontynuowanie studiów według indywidualnego programu studiów (IPS)

SC-RS-10 Wniosek o studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

SC-RS-11 Wniosek o zgodę na udział w zajęciach z przedmiotów nieobjętych planem studiów

SC-RS-12 Wniosek o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do potrzeb studentów niepełnosprawnych

SC-RS-13 Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu / zaliczenia

SC-RS-14 Wniosek o warunkowe zezwolenia na studiowanie na kolejnym semestrze

SC-RS-15 Wniosek o powtarzanie semestru lub roku

SC-RS-16 Wniosek o przeprowadzenie egzaminu / zaliczenia komisyjnego

SC-RS-17 Wniosek o urlop długoterminowy / krótkoterminowy

SC-RS-18 Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

SC-RS-19 Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

SC-RS-20 Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego

SC-RS-21 Wniosek o wyznaczenie dodatkowego / poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

SC-RS-22 Wniosek o wznowienie studiów

SC-RS-23 Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej ELS

SC-RS-24 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

SC-ZR-01 Wniosek o zmianę promotora

 

STUDIA WOJSKOWE

SW-RS-01 Informacja o zmianie danych osobowych

SW-RS-02 Wniosek – rezygnacja ze studiów (zwolnienie ze służby kandydackiej)

SW-RS-03 Wniosek o przeniesienie na inny kierunek studiów

SW-RS-06 Wniosek o przeniesienie z WSOWL do innej uczelni

SW-RS-07 Wniosek o przeniesienie z innej uczelnie do WSOWL

SW-RS-08 Wniosek o uznanie punktów ECTS uzyskanych w innej uczelni

SW-RS-09 Wniosek o kontynuowanie studiów według indywidualnego programu studiów (IPS)

SW-RS-10 Wniosek o studiowanie w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

SW-RS-13 Wniosek o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu / zaliczenia

SW-RS-14 Wniosek o warunkowe zezwolenia na studiowanie na kolejnym semestrze

SW-RS-16 Wniosek o przeprowadzenie egzaminu / zaliczenia komisyjnego

SW-RS-18 Wniosek o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

SW-RS-19 Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej

SW-RS-20 Wniosek o przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego

SW-RS-21 Wniosek o wyznaczenie dodatkowego / poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego

SW-RS-22a przyjęcie na studia cywilne po zwolnieniu ze służby kandydackiej

SW-RS-23 Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

SW-RS-24 Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym

SW-RS-25 Wniosek o zaliczenie rygorów dydaktycznych obowiązujących w Centrum Szkolenia

SW-RS-26 Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu na oficera

SW-RS-27 Wniosek Dziekana do Rektora o zwolnienie ze służby kandydackiej i skreślenia z listy studentów

SW-ZR-01 Wniosek o zmianę promotora

 

STUDIA CYWILNE - OPŁATY

SC-RO-01 Wniosek o prolongatę terminu wniesienia opłaty za studia

SC-RO-02 Wniosek o zwrot opłaty w przypadku rezygnacji ze studiów lub uzyskania zgody na urlop przed rozpoczęciem zajęć

SC-RO-03 Wniosek o zwrot części opłaty w przypadku rezygnacji ze studiów lub uzyskania zgody na urlop po rozpoczęciu zajęć

SC-RO-04 Wniosek o zwolnienie z części opłaty semestralnej studenta osiągającego wybitne wyniki w nauce

SC-RO-05 Wniosek o zwolnienie z części opłaty za studia w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej studenta

 

Back to top