Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

ZANIM OPUBLIKUJESZ ...

Jeżeli w toku pracy twórczej powstanie rozwiązanie o randze wynalazku lub inny przedmiot własności przemysłowej, należy pamiętać, że publiczne ujawnienie tego rozwiązania uniemożliwia uzyskanie ochrony prawnej, np. patentu na wynalazek, nawet, jeżeli ujawnienia dokonał sam twórca. Przed dowolną publiczną prezentacją rozwiązania np. publikacją, wykładem, należy wcześniej dokonać jego zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP, celem ubiegania się o ochronę tj. zabezpieczenia swoich praw wyłącznych. Upublicznienie informacji o wynalazku może bezpowrotnie zniweczyć nasze starania o ochronę patentową, ponieważ jednym z zasadniczych wymogów przy badaniu zdolności patentowej wynalazku jest jego nowość (art. 24 pwp*). Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób (art. 25 pwp *).


* Prawo własności przemysłowej - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017.776 t.j.)

 

 

WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 12 grudnia 2016 r.
w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych
Dz.U.2016.2154


Działalność innowacyjna1 :


Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą na rzecz ocenianej jednostki, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku:

  • przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - 30 pkt
  • za granicą - 40 pkt

Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek

 

Wdrożenie po raz pierwszy w okresie objętym ankietą wynalazku, na który jednostce został udzielony patent w okresie objętym ankietą albo przed tym okresem - 30 pkt

Punktowane jest tylko jedno wdrożenie wynalazku

 

Patent na wynalazek udzielony w okresie objętym ankietą przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz innego podmiotu niż oceniana jednostka, której pracownikiem jest twórca albo współtwórca wynalazku - 15 pkt

Punktowany jest tylko jeden patent udzielony na dany wynalazek


Prawa ochronne na wzór użytkowy lub znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, udzielone przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą na rzecz ocenianej jednostki - 10 pkt

  • dodatkowo 10 pkt - w przypadku zastosowania

Punktowane jest tylko jedno prawo ochronne na dany produkt oraz tylko jedno jego zastosowanie


ZAŁĄCZNIK Nr 5. Karta oceny jednostki o zakresie działalności należącym do grupy nauk humanistycznych i społecznych

 

Back to top