Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Na podstawie dorobku naukowego i pozytywnych opinii recenzentów oraz po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki kpt. dr Barbara Kaczmarczyk z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie i dr Marian Żuber z Instytutu Dowodzenia uzyskali stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Został on nadany Uchwałą Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej z dnia 26 lutego 2016 roku.

Gratulujemy!


Back to top