Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się dwudniowa konferencja naukowa „Siły Zbrojne w walce z terroryzmem”.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Inspektoratu Wojsk Specjalnych, Żandarmerii Wojskowej, jednostek wojsk specjalnych oraz specjalistycznych formacji przewidzianych do użycia podczas zagrożenia terroryzmem. Brali w niej udział także przedstawiciele służb specjalnych, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej oraz specjaliści i naukowcy z ośrodków eksperckich i naukowych – Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Policji i Collegium Civitas.
W trakcie wystąpień podczas pierwszego dnia konferencji prelegenci poruszali problematykę współczesnych zamachów terrorystycznych, walki z terroryzmem w Polsce i na świecie oraz udziału Sił Zbrojnych w tym procesie.
W drugim dniu odbyły się trzy wystąpienia oraz trzy panele dyskusyjne. Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. Bryg. Jarosław Kraszewski przedstawił wybrane aspekty użycia Sił Zbrojnych w walce z terroryzmem generał podkreślił zawiły proces podejmowania takiej decyzji, co przekłada się na czas reakcji poszczególnych jednostek. Wyróżnił również Wojska Specjalne, jako elitę współcześnie wyznaczającą standardy w prowadzeniu działań. Przeanalizował też nowe zagrożenia jakim muszą sprostać Siły Zbrojne, a także ich złożoność związaną z długotrwałością misji, charakterem działań asymetrycznych oraz współpracę cywilno-wojskową.
Płk Piotr Gąstał, dowódca Jednostki Wojskowej GROM przedstawił charakter jednostki, zadania które realizuje, proces rekrutacji i szkolenia, a także jej wyposażenie. Scharakteryzował również pożądany profil psychologiczny kandydata na operatora GROM. Zwrócił uwagę, że dla jego jednostki najważniejsze jest życie zakładników i czas działania.
Przedstawiciel Jednostki Wojskowej FORMOZA scharakteryzował proces rekrutacji, szkolenia i przeznaczenie jednostki.
Ważnym punktem konferencji były dyskusyjne panele eksperckie.
Pierwszy panel dotyczył roli służb specjalnych w zapobieganiu zdarzeniom o charakterze terrorystycznym. Ekspertami byli przedstawiciele Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Biura Ochrony Rządu. Zwrócili oni uwagę na fakt, że chociaż Polska do tej pory nie była celem ataków terrorystycznych to nie znaczy, że nie będzie tak w przyszłości.
Drugi panel dotyczący ustawy antyterrorystycznej stał się polem do dyskusji dla gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego z BBN, płk. Robeta Jędrychowskiego z Żandarmerii Wojskowej oraz dr. hab. Tomasza Aleksandrowicza z Wyższej Szkoły Policji. Eksperci dyskutowali na temat uprawnień służb specjalnych. Wskazywali na konieczność zawarcia w nowej ustawie rozwiązań systemowych i kompetencyjnych dotyczących głównie służb specjalnych. Podkreślili również, że sam fakt prac na taką ustawą jest krokiem w dobrym kierunku.
Ostatni panel obejmował kwestię fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych. W roli ekspertów wystąpili płk Piotr Gąstał z Jednostki Wojskowej GROM, kom. Jacek Jałowiecki z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, asp. sztab. Mariusz Olechnowicz z Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz prof. dr hab. Kuba Jałoszyński z Wyższej Szkoły Policji. Eksperci przedstawili obowiązujące regulacje prawne dotyczące fizycznego zwalczania terroryzmu oraz dotychczasową współpracę jednostek Policji z jednostkami Wojsk Specjalnych. Wskazali również na konieczność dalszych zmian prawnych i wprowadzenie ochrony prawnej funkcjonariuszy biorących udział w działach antyterrorystycznych.


zdjęcia: WSOWL

Back to top