Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

18 maja 2016 r. z inicjatywy Męża Zaufania Korpusu Oficerów Zawodowych, ppłk. Sławomira Hajta oraz Męża Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych WSOWL, st. chor. szt. Sławomira Grabczaka, w Uczelni odbyły się spotkania środowiskowe kadry i podchorążych V roku studiów z reprezentantami organów przedstawicielskich żołnierzy.

Na zaproszenie Rektora - Komendanta do WSOWL przybyli Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON, kmdr Wiesław Banaszewski oraz Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych, st. chor. szt. Janusz Nogaj, wraz z dziekanami korpusu podoficerów poszczególnych rodzajów wojsk. W imieniu Rektora -Komendanta gości przywitał Prorektor ds. wojskowych, ppłk dr Marek Pytel.

Na spotkaniu z oficerami i podchorążymi Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON omówił rolę i kierunki działań organów przedstawicielskich, działalność legislacyjną, w tym działania podejmowane przez Konwent na rzecz poprawy warunków służby oraz zasadnicze kierunki zmian w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego. Poruszony został również temat propozycji zmian w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Podczas spotkania z podoficerami Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów przedstawił informacje na temat bieżącej i przyszłej działalności Kolegium oraz przekazał informacje z rozmów z Podsekretarzem Stanu w MON, prof. dr. hab. Wojciechem Fałkowskim. Dotyczyły one m.in. możliwości studiowania i dofinansowania nauki podoficerów oraz jakości szkolenia w ramach dotychczas obowiązującego systemu kursów kwalifikacyjnych na podoficerów starszych. Spotkanie zakończyło się wręczeniem przez Przewodniczącego Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych odznaki Męża Zaufania st. chor. szt. Sławomirowi Grabczakowi.

Podsumowując swoje wystąpienia, zarówno Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych MON, jak i Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych, stwierdzili, że zgodnie z ich dotychczasową wiedzą, w chwili obecnej oraz w najbliższym czasie nie są planowane prace nad zmianami w ustawie pragmatycznej, ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy, a także w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych, mające na celu pogorszenie warunków służby i odejścia na emeryturę przez żołnierzy zawodowych.


Back to top