Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

Baner nowy WZ

W dniu 19 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Tym razem, korzystając z uprzejmości członka Rady Programowej Pana Janusza DZIEWITA, posiedzenie miało miejsce w siedzibie jego firmy EXPERUM HUMAN RESOURCES we Wrocławiu, która jest jedną z najstarszych polskich firm doradztwa personalnego, wspierająca zarówno firmy krajowe jak i międzynarodowe w poszukiwaniach najlepszych rozwiązań dla swoich Klientów.


Celem spotkania była kontynuacja prac nad zmianami oraz aktualizacją programów kształcenia studentów wojskowych i cywilnych na Wydziale Zarządzania, a także przedstawienie założeń dalszej współpracy Wydziału Zarządzania z Radą Programową.
W pierwszej części spotkania głos zabrał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, który po powitaniu gości i wręczeniu aktu nominacji nowo powołanemu członkowi Rady Programowej, oddał głos gospodarzowi firmy Panu Januszowi DZIEWITOWI. Gospodarz zaprezentował historię EXPERUM HUMAN RESOURCES oraz główne założenia i osiągnięcia firmy.
Ponownie głos zabrał Dziekan Wydziału Zarządzania płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, który rozpoczął dyskusję od omówienia znaczenia oraz założeń dalszej współpracy, a także wspierania wzajemnych kontaktów jako warunków niezbędnych do tworzenia nowoczesnych programów kształcenia.
Roboczą część spotkania rozpoczęto od przedstawienia zmian w programach kształcenia na kierunku zarządzanie oraz założeń programowych nowych specjalności kształcenia na studiach I i II stopnia, tj.: Zarządzanie w służbach mundurowych oraz Project leader.
Podczas dyskusji problemowej Dyrektor Instytutu Zarządzania ppłk dr inż. Józef LEDZIANOWSKI oraz przybyły na zaproszenie Przewodniczącego Rady Programowej płk dr hab. inż. Tomasz SMAL, Prodziekan Wydziału Zarządzania ds. studenckich dr inż. Józef PUCHALSKI uszczegóławiali kwestie związane z treściami poszczególnych przedmiotów w założeniach nowo powstałych programów. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na konieczność modyfikacji programów kształcenia i przejścia z klasycznego podejścia do nauki, w którym głównie  kładzie się nacisk na osiąganie efektów kształcenia w kategoriach wiedzy i umiejętności do nowoczesnego modelu opartego na kształtowaniu kompetencji społecznych. Ponadto ponoszono kwestię optymalizacji jakości kształcenia oraz profilowania kompetencji kandydatów poprzez stworzenie programu kształcenia studiów I-go stopnia ze wskazaniem ogólnego celu kształcenia oraz możliwości pozyskania certyfikatów, w trakcie studiów, czyniących absolwentów Uczelni konkurencyjnych na rynku pracy włącznie ze wskazaniem zatrudnienia (typowe miejsca pracy dla studentów cywilnych kierunku służby mundurowe). Zwrócono również uwagę na konieczność dostosowania nazw przedmiotów i dopasowania ich do konkretnych kierunków studiów, tak by można było łatwo doszukać się związku z elementami programu kształcenia oraz z potrzebami rynku pracy. Dodatkowo, zaproponowana została, przez Pana Janusza Dziewita, korekta nazwy nowej specjalności studiów z „Project lider” na „Project manager”, co uzasadnione została większym uniwersalizmem i percepcją nowej specjalności przez potencjalnych kandydatów na studia oraz przyszłych pracodawców.
W ostatniej części spotkania głos zabrał nowo powołany członek Rady Programowej, z Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, mjr Piotr WOŁYŃSKI, który przedstawił ideę założenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz główne założenia kształcenia.  
Na zakończenie spotkania Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował za przybycie uczestnikom spotkania i owocną oraz twórczą dyskusję, szczególnie dziękując gospodarzowi firmy EXPERUM HR Panu Januszowi DZIEWITOWI za gościnę. Podkreślił również, że każde spotkanie jest ważnym etapem doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni i na Wydziale oraz budowania relacji między Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, a światem kultury, administracji, biznesu oraz Sił Zbrojnych RP.

 

Back to top