Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

Studentka Bezpieczeństwa Narodowego Natalia Tomaszewska otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3461 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 2646 wniosków studentów i 815 wniosków doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach:

- rozporządzenia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1270) oraz

- rozporządzenia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzeń w celu oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składający się z ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę.
Zespół liczy obecnie 33 członków.
Wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny Zespół ustalił wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2014/2015.
Po dokonaniu oceny zgodnej z ww. wytycznymi, Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według liczby punktów.
Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 10 grudnia 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzje o przyznaniu:
- 926 stypendiów dla studentów,
- 89 stypendiów dla doktorantów.
Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 21 pkt – w przypadku studentów i 65 pkt – w przypadku doktorantów.
Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.
Do uczelni zostały przekazane wykazy studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium.
Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra wraz z uzasadnieniem będą wysłane studentom i doktorantom pod adresem podanym we wniosku.

Back to top