Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

wnob 1

W dniach 3-4 grudnia br. w WSOWL miała miejsce konferencja naukowa z cyklu „Edukacja dla bezpieczeństwa w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa" zorganizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego i Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Tegoroczna edycja, ze względu zarówno na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, konflikty o charakterze asymetrycznym, jak i niestabilny Bliski Wschód koncentrowała się na wydarzeniach międzynarodowych.

Głównym celem konferencji była próba zdiagnozowania kluczowych problemów bezpieczeństwa oraz wskazania możliwości przeciwdziałania im zarówno przez społeczność międzynarodową, jak i rządy poszczególnych państw. Szczególne zainteresowanie audytorium wywołał panel dyskusyjny poświęcony tzw. Państwu Islamskiemu, które jako nowy twór na arenie międzynarodowej stanowi wyzwanie dla polityki i społeczeństw państw arabskich oraz zachodnich systemów bezpieczeństwa.

Konferencję otworzył Prorektor ds. dydaktyczno-naukowych WSOWL płk dr Marek Kulczycki. Następnie głos zabrał pełniący obowiązki Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie płk dr hab. inż. Tomasz Smal. Podczas obrad przedstawiciele środowisk naukowych oraz studenci WSOWL wskazywali na konieczność interdyscyplinarnej analizy współczesności, ze względu na pluralistyczny, militarny i pozamilitarny charakter wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa wynikających ze zglobalizowanej rzeczywistości. Autorzy referatów omawiali zagadnienia takie, jak: piractwo morskie, systemy antyterorrystyczne państw UE, cyberbezpieczeństwo, sekurytyzacja polityki energetycznej czy prywatne firmy wojskowe. Skupiono się także na znaczeniu mediów, które kreując rzeczywistość mogą być wykorzystywane przez społeczeństwa do wyrażenia swego niezadowolenia z rządów (tu główne znaczenie przypisuje się mediom społecznościowym), ale także stanowią narzędzie w rękach terrorystów czy bojowników islamskich.

Dwudniowe obrady zaowocowały intensywnymi dyskusjami podczas sesji naukowych i w kuluarach. Efektem zaprezentowanych badań empirycznych oraz rozważań teoretycznych będzie publikacja obejmująca zagadnienia militarne, polityczne, ekonomiczne i społeczne związane z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.


tekst: dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
zdjęcia: WSOWL

Back to top